کتابخنه برنامه نویسان-VB6
  -
[  ] 100 Linux Tips & Tricks.pdf 28-Dec-2006 16:53 1.2M
[  ] 100_linux_tips_and_tricks.pdf 28-Dec-2006 16:53 1.2M
[  ] Introduction to UNIX.pdf 28-Dec-2006 16:53 419K
[  ] KERNEL.PDF 28-Dec-2006 16:53 31K
[  ] LinuxSystemAdministratorGuideVersion0.6.pdf 28-Dec-2006 16:53 636K
[  ] LinuxUserGuide.pdf 28-Dec-2006 16:53 1.1M
[  ] O'Reilly -- Learning Debian GNU Linux.pdf 28-Dec-2006 16:53 7.7M
[  ] O'Reilly - Understanding The Linux Kernel.pdf 28-Dec-2006 16:53 3.1M
[  ] OReilly.Learning.the.bash.Shell.2nd.Edition.chm 28-Dec-2006 16:53 636K
[  ] Prentice Hall - Linux Desk Reference.chm 28-Dec-2006 16:53 1.1M
[  ] Que - Linux Socket Programming By Example - 2000 - (By Laxxuss).pdf 28-Dec-2006 16:53 2.7M
[  ] Red Hat Linux Complete Command Reference.pdf 28-Dec-2006 16:53 10M
[  ] Samba-HOWTO-Collection.pdf 28-Dec-2006 16:53 2.7M
[  ] Sybex -- Linux System Administration, 2nd Ed.pdf 28-Dec-2006 16:53 7.4M
[  ] Sybex-Linux.Network.Servers.pdf 28-Dec-2006 16:53 6.7M
[  ] the_linux_users_guide.pdf 28-Dec-2006 16:53 2.0M
[  ] unix_book.pdf 28-Dec-2006 16:53 362K
+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 فروردین1386ساعت 10:43  توسط ناصر.ن.م | 
هر دم از اين باغ بري مي رسد

نظرتون در مورد اتاق گفتگو چيه

+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 فروردین1386ساعت 16:22  توسط ناصر.ن.م | 
Download C# ebook (.pdf 3.6Mb)
Download C# ebook (Mirror 1) (.pdf 3.6Mb)


Prentice Hall - C# Essentials
Chapter 1 - The Journey to C#
Download the pdf at Prentice Hall.

Topics include - What is the .NET Framework?
What's in the .NET Framework?
What is C#?


Wrox - Beginning Visual C#
Chapter 1 - Introducing C#
Download the pdf at Wiley.
Download the source code for the book at Wrox.

Topics include - What is the .NET Framework?
What's in the .NET Framework?
What is C#?


O'Reilly - C# in a Nutshell
Chapter 1 - Introducing C# and the .NET Framework
View Online at ONDotNet.com.

Topics include - The C# Language
The .NET Framework
ECMA Standardization
Changes in Visual C# 2003


Addison Wesley - C# Primer
Chapter 1 - Hello C#
Download the pdf at Addison Wesley.
Download the source code for the book at Addison Wesley.

Topics include - Namespaces
Making a Statement
The string Type
A Value and Reference Types
The new expression
Garbage Collection
Dynamic Arrays: The ArrayList Collection Class
The Unified Type System
Shadow Boxing
Jagged Arrays
The Hashtable Container
Exception Handling


Deitel - C#, How To Program
Chapter 2 - Introduction to the Visual Studio .NET IDE
Download the pdf at Prentice-Hall.
Download the source code for the book at Deitel.

Topics include - Visual Studio .NET Integrated Development Environment (IDE) Overview.
Menu Bar and Toolbar.
Visual Studio.
.NET Windows.
Using Help.
Simple Program: Displaying Text and an Image.


Murach - C#
Chapter 1 - Introduction to Visual Studio .NET
Download the pdf at Murach.
Download the source code for the book at Murach.

Topics include - An introduction to the .NET Framework and Visual Studio .NET.
A tour of Visual Studio.
How to Test a Project.


O'Reilly - Learning C#
Chapter 2 - Getting Started with C#
View Online at O'Reilly.
Download the source code for the book at O'Reilly.

Topics include - What's in a Program?
Your First Program: Hello World
Examining Your First Program


Prentice Hall - C# For Windows Programming
Chapter 1 - Visual Studio .NET and C#
View Online at Prentice Hall.

Topics include - Visual Studio .NET and C#.
Building C# Applications.
C# Programming Elements - Arrays.
Attributes, Events, Indexers, Properties, and Versioning.
Boxing, Unboxing, and Unified Type System.
Classes, Structures, and Enum. Namespaces.
Predefined Types.
Statements.
Value and Reference Types.
Designer Variables.
Initializing Components.
The Event Handler.


Sams - Teach Yourself C# in 24 Hours
Chapter 1 - A C# Programming Tour
View Online at InformIT.
Download the source code for the book at InformIT.

Topics include - Creating a New Project.
Understanding the C# Environment.
Changing the Characteristics of Objects.
Naming Objects.
Setting the Text Property of the Form.
Giving the Form an Icon.
Changing the Size of the Form. Adding Controls to a Form.
Designing an Interface.
Adding an Invisible Control to a Form.
Coding an Interface.
Running a Project.


Sams - Teach Yourself C# in 21 Days
Chapter 3 - Storing Information with Variables in C#
View Online at InformIT.
Download the source code for the book at InformIT.

Topics include - Variables
Using Variables
Understanding Your Computer's Memory
C# Data Types
Numeric Variable Types
Literals Versus Variables
Constants
Reference Types


Deitel - C#, How To Program
Chapter 3 - Introduction to C# Programming
Download the pdf at Prentice-Hall.
Download the source code for the book at Deitel.

Topics include - Simple Program: Printing a Line of Text.
Another Simple Program: Adding Integers.
Memory Concepts.
Arithmetic.
Decision Making: Equality and Relational Operations.


Prentice Hall - Application Development Using C# and .NET
Chapter 2 - .NET Fundamentals
View Online at Prentice Hall or Download the pdf at Prentice Hall.
Download the source code for the book at Object Innovations.

Topics include - Problems of Windows Development.
Applications of the Future.


Addison - Programming in the .NET Environment
Chapter 2 - The Type System
View Online at Addison Wesley or Download the pdf at Addison Wesley.
Download the source code for the book at Addison Wesley.

Topics include - The Relationship Between Programming Languages and Type Systems. The Evolution of Type Systems. Programming Language-Specific Type Systems. The Design Challenge: Development of a Single Type System for Multiple Languages. CLR-Programming Language Interaction: An Overview. Elements of the CLR Type System. Value Types. Built-in Value Types. User-Defined Value Types. Reference Types. Object Types. Interface Types. Pointer Types. Example: User-Defined Object Type. Example: Use of Interfaces on Value Types. Assignment Compatibility. Nested Types. Visibility. Accessibility.


Microsoft - C# Language Specifications
Chapter 3 - Basic Concepts
View Online at Microsoft.

Topics include - Program Startup/Termination.
Declarations.
Members.
Member access.
Signatures and overloading.
Scopes.
Namespace and type names.


Microsoft - Visual C#.NET Deluxe Learning Edition-Version 2003
Chapter 3 - Writing Methods and Applying Scope
View Online at Microsoft.

Topics include - Declaring Methods
Specifying the Method Declaration Syntax
Writing return Statements
Calling Methods
Specifying the Method Call Syntax
Understanding Scope
Creating Local Scope with a Method
Creating Class Scope with a Class
Overloading Identifiers
Writing and Calling Methods


Apress - Beginning C# Objects From Concepts to Code
Chapter 3 - Objects and Classes
Download the pdf at Apress.
Download the source code for the book at Apress.

Topics include - What Is an Object?
State/Attributes/Data.
Behavior/Operations/Methods.
Classes.
Instantiation.
User-Defined Types and Reference Variables.
Objects As Attributes.
Composition.


Sams - Microsoft Visual C#.NET 2003 Kick Start
Chapter 3 - Object-Oriented Programming
View Online at InformIT.
Download the source code for the book at InformIT.

Topics include - Creating Classes, Creating Objects, Using Access Modifiers, Creating Fields and Using Initializers, Creating Methods, Creating Properties, Read-only Properties, Creating Constructors, Creating Structs, Creating Static Members, Creating Static Fields, Creating Static Properties, Creating Destructors and Handling Garbage Collection, Overloading Methods, Overloading Operators, Creating Namespaces


Apress - Beginning C# Objects From Concepts to Code
Chapter 6 - Collections of Objects
Download the pdf at Apress.
Download the source code for the book at Apress.

Topics include - What Are Collections?
Collections Are Defined by Classes.
Arrays As Simple Collections.
Multidimensional Arrays.
More Sophisticated Collection Types.
Inventing Our Own Collection Types.
Collections As Method Return Types.
Collections of Supertypes.


Sams - Teach Yourself C# in 24 Hours
Chapter 3 - Understanding Objects and Collections
View Online at InformIT.
Download the source code for the book at InformIT.

Topics include - Understanding Objects.
Understanding Properties.
Understanding Methods.
Building an Object Example Project.
Understanding Collections.
Using the Object Browser.


Addison - Understanding .NET - A Tutorial and Analysis
Chapter 4 - .NET Languages
View Online at Addison Wesley or Download the pdf at Addison Wesley.

Topics include - C#.
C# Types.
C# Control Structures.
Visual Basic.NET.
VB.NET Types.
VB.NET Control Structures.
C++ with Managed Extensions.
Managed C++ Types.
Other Managed C++ Features.


Sams - Microsoft Visual C# .NET 2003 Developer's Cookbook
Chapter 3 - Strings and Regular Expressions
View Online at Sams Publishing or Alternatively view a copy at Code Project.
Download the source code for the book at Sams Publishing.

Topics include - Creating and Using String Objects.
Formatting Strings.
Accessing Individual String Characters.
Analyzing Character Attributes.
Case-Insensitive String Comparison.
Working with Substrings.
Using Verbatim String Syntax.
Choosing Between Constant and Mutable Strings.
Optimizing StringBuilder Performance.
Understanding Basic Regular Expression Syntax.
Validating User Input with Regular Expressions.
Replacing Substrings Using Regular Expressions.
Building a Regular Expression Library.


Microsoft - Inside C#
Chapter 10 - String Handling and Regular Expressions
View Online at Microsoft or Alternatively view a copy at Code Project.
Download the source code for the book at Microsoft.

Topics include - String Formatting Format Specifiers
Objects and ToString
Numeric String Parsing
Strings and DateTime
Encoding Strings
The StringBuilder Class
Splitting Strings
Extending Strings
String Interning
Regular Expressions
Match and MatchCollection
Groups and Captures
String-Modifying Expressions
Regular Expression Options
Compiling Regular Expressions


Murach - C#
Chapter 4 - Numeric and String Data
Download the pdf at Murach.
Download the source code for the book at Murach.

Topics include - Built-in Value Types.
Strings.
Converting Data Types.
Scope and Enumerations.


Wrox - Beginning Visual C#
Chapter 4 - Flow Control
Download the pdf at Wrox.
Download the source code for the book at Wrox.

Topics include - Boolean Logic.
Bitwise Operators.
Boolean Assignment Operators
Operator Precedence
The goto Statement
The Ternary Operator
The if Statement
The switch Statement
do Loops
while Loops
for Loops
Interrupting Loops
Infinite Loops


Murach - C#
Chapter 5 - Control Structures
Download the pdf at Murach.
Download the source code for the book at Murach.

Topics include - Boolean Expressions.
Conditional Statements.
Loops.


Murach - C#
Chapter 6 - Methods and Event Handlers
Download the pdf at Murach.
Download the source code for the book at Murach.

Topics include - Coding and Calling Methods.
Events and Delegates.


Murach - C#
Chapter 7 - Exceptions and Data Validation
Download the pdf at Murach.
Download the source code for the book at Murach.

Topics include - Exceptions.
Structured Exception Handling.
Data Validation.


O'Reilly - C# Cookbook
Chapter 8 - Regular Expressions
Download the pdf at O'Reilly.
Download the source code for the book at O'Reilly.

Topics include - Enumerating Matches
Extracting Groups from a MatchCollection
Verifying the Syntax of a Regular Expression
Quickly Finding Only the Last Match in a String
Replacing Characters or Words in a String
Augmenting the Basic String Replacement Function
A Better Tokenizer
Compiling Regular Expressions
Counting Lines of Text
Returning the Entire Line in Which a Match Is Found
Finding a Particular Occurrence of a Match
Using Common Patterns
Documenting Your Regular Expressions


Microsoft - C# for Java Developers
Chapter 9 - Collections
View Online at Microsoft Press.

Topics include - Indexers
Collection Interfaces
Basic Collections
Specialized Collections
The CollectionsUtil Class
Synchronization
Custom Collections


O'Reilly - Programming C#
Chapter 12 - Delegates and Events
Download the pdf at O'Reilly.
Download the source code for the book at Jesse Liberty O'Reilly & Associates 2003.

Topics include - Delegates
Multicasting
Events
Retrieving Values from Multicast Delegates


Apress - A Programmer's Introduction to C#
Chapter 21 - Attributes
View Online at Code Project.
Download the pdf at Apress.
Download the source code for the book at Apress.

Topics include - Using Attributes
Attribute Usage
Attribute Parameters
Reflecting on Attributes


Sams - Teach Yourself C# in 24 Hours
Chapter 17 - Designing Objects Using Classes
View Online at InformIT.
Download the source code for the book at InformIT.

Topics include - Encapsulating data and code using classes
Comparing instance member classes with static member classes
Constructors and destructors
Creating an object interface
Exposing object attributes as propertie
Exposing methods
Instantiating objects from classes
Binding an object reference to a variable
Understanding object lifetime
Releasing object references


Microsoft - Visual C# .NET Step by Step
Chapter 13 - Using Garbage Collection and Resource Management
View Online at Microsoft.

Topics include - Garbage Collection
Resource Management


Apress - C# and the .NET Platform
Chapter 5 - Advanced C# Class Construction Techniques
Download the pdf at Apress.
Download the source code for the book at Apress.

Topics include - Building a Custom Indexer
Overloading Operators
Understanding (and Using) Delegates
Understanding (and Using) Events
XML-Based Documentation
Viewing the Generated XML File
Visual Studio.NET Documentation Support


Apress - C# and the .NET Platform
Chapter 6 - Assemblies, Threads, and AppDomains
View Online at The Code Project.
Download the source code for the book at Apress.

Topics include - An Overview of .NET Assemblies
Cross-Language Inheritance
Understanding Private Assemblies
Understanding Shared Assemblies
Understanding .NET Version Policies
The Administrator Configuration File
Understanding System.AppDomain


Prentice Hall - Introduction to C# Using .NET
Chapter 18 - Interfaces and the .NET Framework
Download the pdf at Object Innovations.
Download the source code for the book at Object Innovations and its update here.

Topics include - ArrayList
Collection Interfaces
User-Defined Objects
Copy Semantics and ICloneable
Copy Semantics in C#
Shallow Copy and Deep Copy
Comparing Objects
Sorting an Array
Implementing IComparable


Apress - Best Kept Secrets in .NET
Various Excerpts - Best Kept Secrets in .NET
Download the pdf at Apress.
Download the source code for the book at Apress.

Topics include Chapter 1 - Hidden Treasures in Visual Studio
 • Organizing Code Snippets
  Chapter 2 - Doing Windows Forms
 • Iterating Through the Controls on a Form
  Chapter 3 - Code Tricks
 • Obsolescing Your Code
  Chapter 4 - Much ADO
 • Viewing Datasets As XML

 • Murach's Visual Basic 2005
  Chapter 2 - How to design a Windows Forms application
  Download the pdf at Murach.
  Download the source code for the book at Murach.

  Chapter 2 shows you how to use Visual Studio .NET to design a Windows form that displays the discount amount and final total for an invoice, based on user input and a fixed discount rate. It also tells you how to set the Visual Studio options so it's easier to create a new project.
  Topics include - How to set options and create a new project
  How to design a form
  How to name and save the files of a project


  Murach's Visual Basic 2005
  Chapter 3 - How to code and test a Windows Forms application
  Download the pdf at Murach.
  Download the source code for the book at Murach.

  Chapter 3 teaches you how to enter the Visual Basic code for the Windows form in chapter 2 so the interface works the way you want it to. Along the way, it shows you how to use two new 2005 features, code snippets and refactoring. And it gets you started with practical debugging techniques
  Topics include - An introduction to coding
  How to add code to a form
  Four new coding features
  Other skills for working with code
  How to run, test, and debug a project


  + نوشته شده در  سه شنبه 28 فروردین1386ساعت 10:21  توسط ناصر.ن.م | 

  195 Free Online Programming Books

  Update - Update.. This List has Grown to 345…

  Update: - I will be updating this list very shortly, many of the links were taken from http://www.programmingebooks.tk/

  How to Be a Programmer
  http://samizdat.mines.edu/howto/HowToBeAProgrammer.html
  How to Design Programs
  http://www.htdp.org/2002-09-22/Book/
  Practical Theory of Programming
  http://www.cs.toronto.edu/%7Ehehner/aPToP/
  Software Engineering for Internet Applications
  http://philip.greenspun.com/seia/
  Structure and interpretation of computer programs
  http://mitpress.mit.edu/SICP/
  More programming books http://2020ok.com/3839.htm
  The Programmers Stone
  http://www.reciprocality.org/Reciprocality/r0/
  Subversion Version Control: Using the Subversion Version Control System in Development Projects
  http://www.phptr.com/promotions/promotion….84&redir=1&rl=1

  Ada

  Ada 95 Rational
  http://www.adaic.org/standards/95rat/RATht…5-contents.html
  Ada 95 Reference Manual
  http://www.adahome.com/rm95/
  Changes to Ada 1987 - 1995
  http://www.oopweb.com/Ada/Documents/Change…lumeFrames.html
  Ada 95: The Lovelace Tutorial
  http://www.adahome.com/Tutorials/Lovelace/master.htm
  The Big Online Book of Linux Ada Programming
  http://www.pegasoft.ca/resources/boblap/book.html

  Algorithms

  Algorithms and Complexity
  http://www.cis.upenn.edu/%7Ewilf/AlgComp.html
  Programming Algorithms http://2020ok.com/3870.htm
  Information Theory, Inference, and Learning Algorithms
  http://www.inference.phy.cam.ac.uk/mackay/itprnn/book.html

  Assembly

  Assembly Language Tutorial
  http://www.oopweb.com/Assembly/Documents/a…lumeFrames.html
  Programming From the Ground Up
  http://download.savannah.gnu.org/releases/pgubook/
  Assembly Language Programming http://2020ok.com/3954.htm
  Ralph Brown's Interrupt List
  http://www.oopweb.com/Assembly/Documents/I…lumeFrames.html
  The Art of Assembly Language Programming
  http://www.oopweb.com/Assembly/Documents/A…lumeFrames.html
  The Assembly Language Database
  http://www.oopweb.com/Assembly/Download/NortonGuide.zip
  Win32 Programming for x86 Assembly Language Programmers
  http://www.oopweb.com/Assembly/Documents/W…lumeFrames.html

  C

  A Tutorial on Pointers and Arrays in C
  http://www.oopweb.com/CPP/Documents/CPoint…lumeFrames.html
  C Programming
  http://www.oopweb.com/CPP/Documents/CProgr…lumeFrames.html
  Object Orientated Programming in ANSI-C
  http://www.planetpdf.com/developer/article…?contentid=6635
  The C Book
  http://publications.gbdirect.co.uk/c_book/
  Writing Bug-Free C Code
  http://www.duckware.com/bugfreec/index.html
  C - Elements of Style
  http://www.computer-books.us/c_3.php
  Learning GNU C
  http://www.linuxtopia.org/online_books/pro…nu_c/index.html

  C++

  An Overview Of The C++ Programming Langauge
  http://www.oopweb.com/CPP/Download/crc.zip
  C++ Annotations
  http://www.oopweb.com/CPP/Documents/CPPAnn…lumeFrames.html
  C++ Annotations
  http://www.oopweb.com/CPP/Download/cplusplus.zip
  C++ Coding Standard
  http://www.oopweb.com/CPP/Documents/CodeSt…lumeFrames.html
  C & C++ http://2020ok.com/3956.htm
  C++ Course
  http://www.oopweb.com/CPP/Download/CPPCourse.zip
  C++ How To
  http://www.oopweb.com/CPP/Documents/CPPHOW…lumeFrames.html
  C++ In Action
  http://www.relisoft.com/book/index.htm
  C++: A Dialog
  http://www.steveheller.com/cppad/cppad.htm
  How To Think Like A Computer Scientist with C++
  http://www.oopweb.com/CPP/Documents/ThinkC…lumeFrames.html
  Introduction To OOP Using C++
  http://www.oopweb.com/CPP/Documents/Intro2…lumeFrames.html
  Introduction To OOP Using C++
  http://www.oopweb.com/CPP/Download/Intro2OOP.zip
  Objects First

  1. Preface
  2. Introducing PHP
  3. Simple variables and operators
  4. Functions
  5. Arrays
  6. Objects
  7. HTML Forms
  8. Files
  9. Databases
  10. Cookies and Sessions
  11. Multimedia
  12. XML & XSLT
  13. Output Buffering
  14. Java and COM
  15. Networks
  16. Miscellaneous topics
  17. Security concerns
  18. Performance
  19. Writing PHP
  20. Writing extensions
  21. Alternative PHP uses
  22. Practical PHP
  23. Bringing it to a close
  24. Answers to Exercises
  25. The future of PHP
  26. Glossary

   Industrial Strength C++ (zipped PDF)

   Industrial Strength C++ (gzipped PDF)

  Summary of Rules & Recommendations

  Book Chapters

  Acknowledgements

  Preface

  Introduction

  Chapter One: Naming

  Chapter Two: Organizing the code

  Chapter Three: Comments

  Chapter Four: Control flow

  Chapter Five: Object lifecycle

  Chapter Six: Conversions

  Chapter Seven: The class interface

  Chapter Eight: new and delete

  Chapter Nine: Static objects

  Chapter Ten: Object-oriented programming

  Chapter Eleven: Assertions

  Chapter Twelve: Error handling

  Chapter Thirteen: Parts of C++ to avoid

  Chapter Fourteen: Size of executables

  Chapter Fifteen: Portability

  Appendix One: Style

  Appendix Two: Terminology

  ليست هزاران سايت كتاب مفت

  http://www.programmingebooks.tk/ 

   

  + نوشته شده در  یکشنبه 26 فروردین1386ساعت 17:32  توسط ناصر.ن.م | 
  از سایت http://ketabcheh81.blogfa.com/

  آموزش Word به زبان فارسی

  آموزش کورل به زبان پارسی - بخش اول

  آموزش کورل به زبان پارسی- بخش دوم

  آموزش کورل به زبان پارسی- بخش سوم

  آموزش کورل به زبان پارسی- بخش چهارم

  مرجع کامل ضد امنیت شبکه - حجم : ۲۸ مگ

  مطالعه موفق با تمرکز-مولف : م . حورایی

  كتاب آموزش دلفي به زبان فارسي-بخش اول ( 10 مگابایت )

  كتاب آموزش دلفي به زبان فارسي-بخش دوم ( 10 مگابایت )

  كتاب آموزش دلفي به زبان فارسي-بخش سوم ( 10 مگابایت )

  كتاب آموزش دلفي به زبان فارسي-بخش چهارم ( 10 مگابایت )

  پسورد : www.parsa-system.net

  آموزش ویژوال بیسیک ۶ - حجم : ۶۸۴ کیلو -تعداد صفحه : ۷۳

  مرجع و كتاب آموزشيXML به زبان فارسي ‏-مترجمین: مهندس افروز کشف‌الحق، دکتر علی یونسی

  يا

  مرجع و كتاب آموزشي xml به زبان فارسي

  برنامه نویسی سه بعدی OpenGL با استفاده از دلفی-نویسنده : وحید نصیری

  مباني عبارات باقاعده - فارسی

  اصول کامپیوتر ۲ -معرفی زبان C -نویسنده : دکتر کریم زادگان مقدم

  يا برای دانلود فایل های PDF بر روی ebook و برای دانلود فایل های doc بر روی کتاب های Word کلیک کنید :

  اصول کامپیوتر ۲- معرفی زبان C

  مدار منطقی -نویسنده : داود کریم زادگان مقدم

  يا برای دانلود فایل های PDF بر روی ebook و برای دانلود فایل های doc بر روی کتاب های Word کلیک کنید :

  مدار منطقی -نویسنده : داود کریم زادگان مقدم

  کتاب آموزش php به زبان پارسی-بخش اول : (14 مگابایت )

  کتاب آموزش php به زبان پارسی-بخش دوم: (14 مگابایت )

  کتاب آموزش php به زبان پارسی-بخش سوم: (14 مگابایت )

  کتاب آموزش php به زبان پارسی-بخش چهارم: (4.6 مگابایت )

  250 صفحه ترفند براي دستكاري در ويندوز XP و Vista ‏[ به صورت PDF ]

  Windows XP : 2 MB

  Windows Vista : 2.80 MB

  اينم كل سايت Javascript.ir                        

  Pass : www.pcseven.com

  + نوشته شده در  یکشنبه 26 فروردین1386ساعت 10:45  توسط ناصر.ن.م | 

  ADA 95

  AppleScript

   
   

  Assembly Language

  Awk

   
   

  BASIC

  C

   
   

  C++

  COBOL

   
   

  C#

  Delphi

   
   

  Forth

  Fortran

   
   

  Java

  Linux

   
   

  Lisp

  Perl

   
   

  PHP

  PostScript

   
   

  Python

  SQL

   
   

  Visual Basic

  داخل یک پوشه برای نمونه

  C++

  Other Free Books!
  Business-Software-Books.us
  CAD-CAM-Books.us
  Computer-Books.us
  Database-Books.us
  Java-Books.us
  Linux-Books.us

  C++ GUI Programming With Qt 3
  An Introduction to C++ Programming
  An Overview Of The C++ Programming Langauge
  How To Think Like A Computer Scientist With C++
  Introduction to OOP Using C++
  A Beginner's C++
  Programming in C++ - Rules and Recommendations
  Thinking in C++ Volume 1 - Introduction to Standard C++
  Thinking in C++ Volume 2 - Practical Programming
  C++ In Action - Industrial Strength Programming Techniques  
  + نوشته شده در  شنبه 25 فروردین1386ساعت 18:7  توسط ناصر.ن.م | 
  سلام .احوال شما .حالتون كه خوبه.

  گله دارم امروز.چرا نظر نمي دين .امروز مي خام يه شاه برنامه براتون بنويسم ولي خب نظر نمي دين كه چه فايده !! مي خام برنامه بنويسم كه هيچ جا سورسش رو نديده باشيد .البته سورس اصلي اين برنامه هم مال من نيست ازيه سي دي كد باز ( OpenSurce )درش آوردم .
  با اين برنامه مي تونيد برنامه ها و دي ال ال هايي كه با سي پلاس پلاس نوشته شده و بعضي از برنامه هاي ديگر رو باز كنيد و ديالوگ هاش رو ببينيد .اين جور برنامه ها كه معروفترينش ResurceHaker هست براي جعل و فارسي كردن برنامه ها استفاده مي شه .البته برنامه اي كه من اين سورس رو ازش درآوردم قدرت ديدن تمامي اجزاي برنامه از جمله آيكون ها ومنو ها عكس ها و تصوير و صدا و خلاصه هر چي توي فايل هست رو داشت ولي من فقط اين قسمتش رو برداشتم.چون تمام اون قسمتها برنامه رو حجيم مي كرد كه از حوصله وبلاگ ما خارج است!! براي اين برنامه بايد كد زيادي بنويسيد.
  خب شروع كنيد .پنجره ي كامپيونها رو باز كنيد ( Project/Component ) و تيك MicrosoftCommonDilog6 و تيك MicrosoftWindowsCommonControl6 را بزنيد
  يك TreeView يك Commondialog و يك ImageList به فرم اضافه كنيد
  خاصيت نام كامند ديالوگ رو به CDLG تنظيم كنيد.چهار تا عكس به ImageList اصافه كنيد .عكس اول علامت Search عكس دوم علامت پوشه بسته عكس سوم پشه باز و عكس چهارم علامت New باشه
  مي تونيد از آيكونهاي خود وي بي استفاده كنيد .مثال

  D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Ghraphic

  روي خاصيت Custom ليست درختي ( TreeView ) دو با ر كليك كنيد تا كادرش باز شود .سپس
  خاصيت اسكرول ليست درختي( TreeView ) را فعال كنيد .و خاصيت ImageList آن را به ImageList1 تنظيم كنيد .
  يك كامند ياتون با يه كادر عكس و يه تكست بوكس به فرم اضافه كنيد .خاصيت MultiLine تكست بوكس را به True و خاصيت ScrolBar اون رو به 3 تنظيم كنيد.
  فرم و ليست درختي و كادر عكس رو خيلي بزرگ كنيد . و تكست بوكس و دكمه رو زياد بزرگ نكنيد
  در كد كليك كامند كد زير رو بنويسيد

  CurrentResType = "": CurrentResName = ""
  RefreshView: ClearResource
  cdlg.Filter = "Executable (dll,exe)|*.dll;*.exe|All files (*.*)|*.*"
  cdlg.InitDir = App.Path
  cdlg.ShowOpen
  If cdlg.FileName <> "" Then
  Call FillResTypes(TreeView1, cdlg.FileName, cdlg.FileTitle)
  End If

  در رويداد Collapse ليست درختي بنويسيد:

  RefreshView

  در رويداد Expand ليست درختي بنويسيد:

  If Node.Child.Text = "Dummy" Then
  TreeView1.Nodes.Remove Node.Child.Index
  Call FillResNames(TreeView1, Node)
  End If

  و بلاخره در رويداد NodeClick ليست در ختي كد زير رو كپي كنيد:

  Dim ResType As String, ResName As String, ret As Boolean
  Text1.Visible = False
  RefreshView
  CurrentResType = "": CurrentResName = ""
  If Node = Node.Root Then Exit Sub
  Label1 = "ResType: " & Node.Text
  If Node.Key = "" Then
  CurrentResType = Node.Text
  Else: CurrentResType = Mid(Node.Key, 2)
  End If
  If Node.Parent = Node.Root Then Exit Sub
  MousePointer = vbHourglass
  If Node.Parent.Key = "" Then
  ResType = Node.Parent.Text
  Else: ResType = Mid(Node.Parent.Key, 2)
  End If
  ResName = Node.Text
  If IsNumeric(ResName) Then ResName = "#" & ResName
  CurrentResType = ResType: CurrentResName = ResName
  Label1 = "ResType: " & Node.Parent.Text & vbCrLf & "ResName: " & ResName & vbCrLf & "ResSize: " & ResSize(ResType, ResName) & " bytes"
  Select Case UCase(ResType)
  Case "1", "2", "3", "12", "14" '---picture(Icon)
  Case "4" 'Menu
  Case "5", "17" 'Dialog
  ret = ShowDialog(ResName, Picture1)
  Case "6" 'String
  Case "9" 'Accelerators Table
  Case "11" 'Message Table
  Case "16" 'version info
  Case "23", "HTML" 'Web Page
  Case "AVI" '-video
  Case "JPG", "JPEG", "GIF", "PNG", "TIF", "TIFF", "WMF", "EMF" - -Picture
  End Select
  If ret = False Then
  If Text1.Visible Then
  Text1.Text = Text1.Text & vbNewLine & "Can not load resourse"
  Else: Picture1.Print "Can not load resourse"
  End If
  End If
  Picture1.Refresh: MousePointer = vbDefault

  فكر كرديدن تموم شد حالا قسمت اصليش مونده .يه ماژول به فرم اضافه كنيد و كد زير رو داخلش كپي كنيد

   

  .حالا برنامه رو اجرا كنيد .بازدن كامند كادر باز مي شه كه مي تونيد براش فايل اجرايي يا دي ال ال انتخاب كنيد تا داخل برنامه باز بشه .

  راستي دقت كردين آدم نظر نمي ده چقدر عذاب وجدان مي گيره !!اون هيچي فشار قبر رو چي خدا بخير بگزرونه!!آره فشار قبر

  + نوشته شده در  جمعه 24 فروردین1386ساعت 19:23  توسط ناصر.ن.م | 
  قالب بهبود یافت جستجو در کل سایت درست شد نظر بدین
  + نوشته شده در  پنجشنبه 23 فروردین1386ساعت 10:59  توسط ناصر.ن.م | 

  سلام

  تا حالا دلتون خاسته يه اسكرين سيور بسازين

  من يه برنامه بسيار جالب از اقاي Alexander Anikin به آدرس http://www.poshuk.com/pegas/index.htm دارم كه در اون يه اسكرين سيور بسيار زيبا ايجاد مي شه حالا اگه حوصله كنيد براتون كدش رو توضيح مي دم

  دو تا PictureBox با دو تا تايمر ايجاد كنيد .خاصيت Autoredraw دو تا عكس و فرم رو true كنيد

  خاصيت Interval تايمر اولي رو1و دومي رو 1000كنيد

  در خط اول كد فرم توابع زير ور تعريف كنيد

  'Copyright © 2000 by Alexander Anikin

  'e-mail: pegas@poshuk.com

  'http://www.poshuk.com/pegas/index.htm

  Option Explicit

  Private Declare Function LockWindowUpdate Lib "user32" (ByVal hwndLock As Long) As Long

  Private Declare Function ShowCursor Lib "user32" (ByVal bShow As Long) As Long

  Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long

  Private Declare Function BitBlt _

  Lib "gdi32" ( _

  ByVal hDestDC As Long, _

  ByVal x As Long, ByVal y As Long, _

  ByVal nWidth As Long, _

  ByVal nHeight As Long, _

  ByVal hSrcDC As Long, _

  ByVal XSrc As Long, ByVal YSrc As Long, _

  ByVal dwRop As Long _

  ) As Long

  Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" ( _

  ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _

  ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, _

  ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

  Private Const SWP_NOSIZE = &H1

  Private Const SWP_NOMOVE = &H2

  Private Const HWND_TOPMOST = -1

  Dim a(47) As Integer

  Dim b(47) As Integer

  Dim xxx As Integer

  Dim yyy As Integer

  Dim e As Integer

  Dim ScrW As Integer, ScrH As Integer

  Private Sub TrueOnTop(myForm As Object)

  SetWindowPos myForm.hwnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE

  End Sub

  براي اينكه كاربر هر كاري كرد برنامه سريع خارج بشه بايد در رويداد KeyDown-MouseDown بنويسيد

  Unload Me

  در كد فرم لواد بنويسيد

  If App.PrevInstance = True Then Unload Me

  Dim x

  TrueOnTop Form1

  With Picture1(48)

  .BorderStyle = 1

  .AutoRedraw = True

  .Visible = False

  End With

  Me.AutoRedraw = True

  Dim Bo As Boolean

  Call BitBlt(hDC, 0, 0, Screen.Width, _

  Screen.Height, GetDC(0&), 0, 0, vbSrcCopy)

  Picture2.Width = Screen.Width

  Picture2.Height = Screen.Height

  Picture2 = Image

  ScrW = Screen.Width \ 8

  ScrH = Screen.Height \ 6

  Picture1(48).Width = ScrW

  Picture1(48).Height = ScrH

  Dim l As Integer, t As Integer

  l = 0

  t = 0

  For e = 0 To 47

  Bo = Not Bo

  If Bo = True Then

  a(e) = 15

  b(e) = 15

  Else

  a(e) = -15

  b(e) = -15

  End If

  Load Picture1(e)

  Picture1(e).Left = l

  Picture1(e).Top = t

  l = l + ScrW: If l > Screen.Width - ScrW Then l = 0: t = t + ScrH: Bo = Not Bo

  Picture1(e).PaintPicture Picture2.Picture, 0, 0, ScrW, ScrH, ScrW * xxx, ScrH * yyy, ScrW, ScrH, vbSrcCopy

  xxx = xxx + 1: If xxx = 8 Then xxx = 0: yyy = yyy + 1

  DoEvents

  Next e

  For e = 0 To 47

  Picture1(e).Visible = True

  Next e

  x = ShowCursor(False)

  Cls

  Timer1.Enabled = True

  Timer2.Enabled = True

  كد MouseMove فرم

  Static X0 As Integer, Y0 As Integer '------------------------------

  If ((X0 = 0) And (Y0 = 0)) Or _

  ((Abs(X0 - x) < 45) And (Abs(Y0 - y) < 45)) Then ' small mouse movement...

  X0 = x ' Save current x coordinate

  Y0 = y ' Save current y coordinate

  Exit Sub ' Exit

  End If

  Unload Me ' Large mouse movement (terminate screensaver)

  كد رويداد تايمر تايمر اولي

  LockWindowUpdate Me.hwnd

  For e = 0 To 47

  Picture1(e).Move Picture1(e).Left + a(e), Picture1(e).Top + b(e)

  If Picture1(e).Left > Screen.Width - ScrW Then a(e) = -a(e)

  If Picture1(e).Left < 0 Then a(e) = -a(e)

  If Picture1(e).Top > Screen.Height - ScrH Then b(e) = -b(e)

  If Picture1(e).Top < 0 Then b(e) = -b(e)

  DoEvents

  Next e

  LockWindowUpdate False

  كد همون رويداد براي تايمر دومي

  Enabled = True

  Timer2.Enabled = False

  و بلاخره كد Form_Unload

  Dim x

  x = ShowCursor(True)

  End

  شايد به محض اجرا شدن برنامه از برنامه خارج شويد .شما بايد يك نسخه اجرايي از برنامه روي دكستاپ ايجاد كنيد و بعد برنامه رو اجرا كنيد .اگه بازم به محض ورود از برنامه خارج شديد Unload Me ها رو پاك كنيد ولي يك دكمه براي خروج از فرم ايجاد كنيد.

  نكته:براي ايجاد نسخه اجرايي از پروژه از منوي فايل گزينه Make Project1.exe بزنيد .

  نظر ندادنتون منو كشته

  + نوشته شده در  چهارشنبه 22 فروردین1386ساعت 15:7  توسط ناصر.ن.م | 

  Chris Crawford on Game Design Chris Crawford on Game Design


  Publisher : New Riders Publishing
  Pages : 496

  Chris Crawford on Game Design is all about the foundational skills behind the design and architecture of a game. Without these skills, designers and developers lack the understanding to work with the tools and techniques used in the industry today...

  Software Engineering and Computer Games Software Engineering and Computer Games


  Publisher: Addison-Wesley
  Copyright: 2002
  Format: Paper; 648 pp

  This book should be a requirement of anyone that wants to write games – period
  André Lamothe, author and CEO of Xtreme Games
  There are many books on the art of games programming but now acclaimed author Rudy Rucker has gone a step beyond and transformed it into a science.

  Tricks of the 3D Game Programming Gurus-Advanced 3D Graphics and Rasterization Tricks of the 3D Game Programming Gurus-Advanced 3D Graphics and Rasterization


  ISBN: 0672318350; Published: Jun 2, 2003; Copyright 2003;
  Dimensions 7-3/8` x 9-1/8` ; Pages: 1728; Edition: 1st.

  Today is the greatest time in history to be in the game business. We now have the technology to create games that look real! Sony`s Playstation II, XBOX, and Game Cube are cool! But, all this technology isn`t easy or trivial to understand - it takes really hard work and lots of Red Bull. The difficulty level of game programming has definitely been cranked up these days in relation to the skill set needed to make games.

  مخصوص علی آقا

  Wireless Game Development in C/C++ with BREW Wireless Game Development in C/C++ with BREW


  Paperback: 550 pages
  Publisher: Wordware Publishing, Inc. (April 25, 2003)

  Designed for game programmers interested in developing mobile phone applications, this book uses QUALCOMM`s BREW development environment to illustrate a variety of techniques in the field of wireless phone games.

  دات نت


  .NET Framework Essentials, 3rd Edition .NET Framework Essentials, 3rd Edition


  By Thuan L. Thai, Hoang Lam
  3rd Edition August 2003, 380 pages.

  Fully updated for version 1.1 of the .NET Framework, .NET Framework Essentials, 3rd Edition is an objective, concise, no-nonsense overview of the Microsoft .NET Framework for developing web applications and services. Written for intermediate to advanced VB, C/C++, Java, and Delphi developers, .NET Framework Essentials, 3rd Edition is also useful to system architects and leaders who are assessing tools for future projects.


  .NET Framework Solutions: In Search of the Lost Win32 API .NET Framework Solutions: In Search of the Lost Win32 API

  592 pages;


  If you’ve begun programming using Microsoft’s .NET Framework, you’ve discovered a lot of new and improved functionality. But, more than likely, you’ve also discovered a lot of missing functionality. Indeed, a third of the functions supported by the old Win32 API are not yet supported by .NET.


  Applied Microsoft .NET Framework Programming Applied Microsoft .NET Framework Programming


  Format: Paperback, 591pp
  Publisher: Microsoft Press

  This title takes advanced developers and software designers under the covers of .NET to provide them with an in-depth understanding of its structure, functions, and operational components so they can create high-performance applications for .NET more easily and efficiently.


  A_Programmers_Guide_to_.NET A_Programmers_Guide_to_.NET


  By Alexei Fedorov.
  Published by Addison Wesley Professional.
  Dimensions 7-3/8x9-1/4 ; Pages: 720; Edition: 1st.

  The new Microsoft platform, Microsoft.NET provides countless opportunities for different services and systems to interact, allowing programmers to develop powerful solutions for the internet. If you are a programmer or developer wanting to take full advantage of Microsoft.NET, this book, which provides essential information for the whole of the .NET platform, is for you


  Building Microsoft® ASP.NET Applications for Mobile Devices, Second Edition Building Microsoft® ASP.NET Applications for Mobile Devices, Second Edition


  Author: Andy Wigley and Peter Roxburgh
  Pages: 720p

  Extend your programming expertise across the widest range of mobile devices with this incisive guide to Microsoft ASP.NET mobile controls. Now integrated into Microsoft Visual Studio .NET 2003, ASP.NET mobile controls enable you to build applications that render intelligently on different devices—regardless of markup language, browser, or form factor.

  C# Web Development for ASP.NET: Visual QuickStart Guide C# Web Development for ASP.NET: Visual QuickStart Guide


  Pages: 456; Edition: 1st.

  C# was developed from the ground up to serve as the main language for Microsoft`s new .NET framework--and to compete with Java. C# Web Development for ASP.NET: Visual QuickStart Guide is aimed at beginning developers who may have experience with scripting languages but are not necessarily experienced with object-oriented languages. Using task-based examples and hundreds of screenshots, all code examples are presented in the context of ASP.NET development, aimed at Web developers.  COM and .NET Interoperability COM and .NET Interoperability


  by Andrew Troelson
  Review By Peter A. Bromberg, Ph.D.

  Having now completed a reading of my fourth book by Andrew Troelson (starting with `Developers Workshop to COM and ATL 3.0`), I can confidently state one truth: Andrew Troelson is a master programmer, teacher and author. This guy, quite simply, is a walking Encyclopedia Britannica of the .NET platform.

  Developing Web Applications with Visual Basic.NET and ASP.NET Developing Web Applications with Visual Basic.NET and ASP.NET


  John Alexander, Billy Hollis
  400 pages.

  John Alexander and bestselling author Billy Hollis show programmers how to develop enterprise-level Web applications using Microsoft`s popular programming language--Visual Basic.NET.

  Performance Testing Microsoft .NET Web Applications Performance Testing Microsoft .NET Web Applications


  Format: Hardcover, 284pp
  Publisher: Microsoft Press

  Performance tuning is increasingly important as desktop applications move to a Web-centric, software-as-a-service model. Performance analysis and tuning ensures that .NET-based applications perform as well as or better than traditional desktop applications.
   نظر بدین نامردی نکنین
  + نوشته شده در  چهارشنبه 22 فروردین1386ساعت 10:24  توسط ناصر.ن.م | 
    -
  ASP.NET Website Programming, C# Edition.chm 15-Apr-2006 10:07 7.6M
  ASP.NET Website Programming, VB.NET Edition.chm 02-Mar-2006 00:05 7.8M
  ASP.NET for Web Designer.chm 06-Aug-2006 19:04 5.1M
  ASP.NET in A Nutshell.chm 01-Dec-2004 15:18 3.3M
  ASP.Net Unleashed.chm 25-Jun-2005 17:04 6.6M
  Addison.Wesley.ASP.NET.2.0.Illustrated.Jun.2006.chm 25-Jul-2006 20:27 17M
  Apress.Beginning.ASP.NET.2.0.Databases.From.Novice.to.Professional.Mar.2006.pdf 22-Apr-2006 23:41 18M
  Begining ASP.NET Databases Using VB.NET.chm 23-Sep-2006 12:13 12M
  Build Your Own ASP.NET 2.0 Website Using C# and VB.pdf 19-Feb-2007 15:12 15M
  Building Web Solutions With ASP.NET and ADO.NET.chm 27-Jan-2006 10:48 4.4M
  Designing ASP.NET Application.pdf 27-Jan-2006 13:12 3.3M
  Education - Exam Cram 2 Exam 70-315 - Developing And Implementing Web Applications With Visual C Sharp Dot Net And Visual Studio Dot Net.pdf 28-Dec-2006 16:53 5.5M
  Essential ASP.Net with Example in C#.chm 19-Jul-2004 17:30 3.3M
  Essential ASP.Net with Example in VB.Net.chm 29-May-2003 00:58 3.5M
  For.Dummies.ASP.NET.2.0.All.In.One.Desk.Reference.For.Dummies.Jul.2006.pdf 19-Sep-2006 07:53 18M
  For.Dummies.ASP.NET.2.0.Everyday.Apps.For.Dummies.Feb.2006.pdf 03-Mar-2006 12:10 9.5M
  OReilly.ASP.NET.2.0.Cookbook.2nd.Edition.Dec.2005.chm 29-May-2006 20:10 3.9M
  Web Programming - ASP .NET By Example.chm 28-Dec-2006 16:53 2.8M
  + نوشته شده در  چهارشنبه 22 فروردین1386ساعت 10:16  توسط ناصر.ن.م | 
  اولش واقعآ گند زدم ببخشید اصلاح شد

  6 MB
  6 MB
  9 MB
  19 MB
  7 MB
  14 MB
  9 MB
  9 MB
  15 MB
  2 MB
  2 MB
  7 MB
  2 MB
  14 MB
  14 MB
  9 MB
  13 MB
  2 MB
  24 MB
  158 MB
  3 MB
  2 MB
  1.28 GB
  10 MB
  2 MB
  24 MB
  52 MB
  2 MB
  14 MB
  13 MB
  6 MB
  956 KB
  5 MB
  15 MB
  196 MB
  401 MB
  5 MB
  9 MB
  13 MB
  4 MB
  6 MB
  15 MB
  4 MB
  14 MB
  3 MB
  11 MB
  3 MB
  6 MB
  5 MB
  14 MB
  5 MB
  14 MB
  9 MB
  14 MB
  9 MB
  6 MB
  3 MB
  11 MB
  11 MB
  22 MB
  6 MB
  14 MB
  14 MB
  6 MB
  6 MB
  114 MB
  5 MB
  6 MB
  6 MB
  22 MB
  11 MB
  1 MB
  5 MB
  6 MB
  4 MB
  5 MB
  12 MB
  9 MB
  14 MB
  31 MB
  12 MB
  3 MB
  10 MB
  1 MB
  12 MB
  24 MB
  11 MB
  83 MB
  76 MB
  2 MB
  4
  11 MB
  1
  14 MB
   
  12 MB
   
  4 MB
  3
  3 MB
   
  1 MB
   
  1 MB
   
  31 MB
   
  40 MB
  + نوشته شده در  سه شنبه 21 فروردین1386ساعت 10:7  توسط ناصر.ن.م | 
  [  ] (ebook)Clancy,Tom-Th..> 19-Oct-2005 00:35   2.4M 
  [  ] (ebook)Freud,Sigmund..> 19-Oct-2005 00:35   1.0M 
  [  ] (ebook)Troytech220-1..> 19-Oct-2005 00:35   174k 
  [  ] CharlesDarwinAutobio..> 19-Oct-2005 00:35   127k 
  [  ] DVDtoQuickTime.pdf      19-Oct-2005 00:36   231k 
  [  ] Ebook-TheLittleBookT..> 19-Oct-2005 00:36   211k 
  [  ] Isglassliquidorsolid..> 19-Oct-2005 00:36   130k 
  [  ] LordoftheRings.pdf      19-Oct-2005 00:36   732k 
  [  ] RocketCar.pdf           19-Oct-2005 00:37   603k 
  [  ] UnderstandingUsingNe..> 19-Oct-2005 00:38   1.9M 
  [  ] leidenfrost_essay.pdf   19-Oct-2005 00:36   124k 
  [  ] pbg4.pdf                19-Oct-2005 00:37   2.6M 

  Self-Publishing Ebooks & Pods: One Step at a Time - Page 168
  by Timothy Sean Sykes - 2004 - 208 pages
  You've created a PDF ebook using three different approaches! (What an experienced
  publisher you've become!) T ---- - A Word about Post-Conversion Editing To ...
  Limited preview
  - Table of Contents - About this book

  Pro ASP.Net 2.0 in VB 2005: From Professional to Expert
  by Laurence Moroney - 2006 - 1323 pages
  NET2.0 in VB 2005 was first released, it quickly became the reference of ...
  These chapters total more than 1500 information-rich pages in ebook form, ...
  Limited preview
  - Table of Contents - About this book

  Making Sense of Spirituality in Nursing and Health Care Practice: An Interactive Approach - Page 4
  by Wilfred. McSherry - 2006 - 216 pages
  ... (1989) 'The essence of spirituality' in VB Carson, Spiritual Dimensions of
  Nursing Practice. ... 3 ISBN-10: 1 84310

  لیست چند اف تی پی

  Useful Files-Blind Programming site
  Useful Files-Blind Programming site Useful ... 4mb FTP Net Drive puts ftp sites in drive list. PdfToText.zip... 182k Stand-alone .PDF to .TXT ... 2mb Adobe EBook Reader. PDF Zone... [Site] Site ...
  http://www.blindprogramming.com/useful.htm

  Bruce Eckel's MindView, Inc: Book Download Sites
  Java Training, Bruce Eckel computer programming, C++ Training, Python Training ... http://www.janiry.com/bruce-eckel/ USA: ftp://ashper.com/pub/programming/c/books/eckel USA: http://www ...
  http://www.bruceeckel.com/Books/DownloadSites

  http://www.youremall.com/index.html
  ... bible free palm ebook download ebook ebook ftp ebook covers acrobat ebook reader ... device ebook erotica free ebook pdf cisco ebook ebook programming asp ebook gemstar ebook

  Certification

  Testkiller CISCO Study Guide Exam 640-506 Edition 1.pdf
  Unix - Solaris 7 Certification Guide.pdf
  User Guide.pdf
  Using Dreamweaver MX.pdf
  Using Flash MX.pdf
  Website Database Basics With PHP and MySQL.PDF
  Windows to Linux.pdf
  Working Serial List.pdf
  [e-book][cisco] Cisco - Ccie Fundamental - Network Design And Case Studies.PDF
  [ebook] Networking - CCIE Cisco Certified Internetwork Expert Study Guide - SYBEX - John Swartz, Todd Lammle.pdf
  [ebook] Networking - CCNA Exam Certification Guide - Cisco Press - Wendell Odom.pdf
  ccie_written.pdf
  ccna2-cramnotes.pdf
  cisco-remoteaccess.pdf
  cisco_press_ccda_study_guide.pdf

  PHP4 in 24 Hours

  OReilly - TCPIP Network Administration (1).pdf
  OReilly - TCPIP Network Administration.pdf
  PHP My SQL Tutorial (1).pdf
  PHP My SQL Tutorial.pdf
  PHP and MySQL Web Dev.pdf
  Photoshop 6 Bible (eBook).pdf
  Photoshop 6 Classroom in a Book.pdf
  Photoshop 6.0 User Guide.pdf
  Prequel.2-Brian.Herbert.&.Kevin.J.Anderson-Dune.House.Harkonnen.ShareReactor.pdf
  Redhat Linux 7.2 Bible.pdf
  SAMS Teach Yourself PHP4 in 24 Hours.pdf
  SUN - Solaris Network Security (1997) [SA388].pdf

   

  MySQL-PHP

  Java Programming Language Handbook 4.pdf
  Java Web Services March 2002.pdf
  Java- Building Java Enterprise Applications Vol 1, Architec.pdf
  Linux Firewalls.pdf
  Linux Networking-Overview-HOWTO.pdf
  Linux-C++Programming-HOWTO.pdf
  MCSE - Troytech Admin Network Infrastructure [70-216].pdf
  Manual - Macromedia - Flash MX.pdf
  MySQL- PHP (1).pdf
  MySQL- PHP.pdf
  MySQL-PHP.pdf
  OReilly - Cisco IOS Access Lists.pdf

  Cisco Router

  دو صفحه پر از کتاب

  Index #1
  Index #2

  + نوشته شده در  دوشنبه 20 فروردین1386ساعت 17:4  توسط ناصر.ن.م | 
  1. Ajax Basics & Development Tools (Feb 12th, 2007, Week #1)
  2. PDF: 1 slide per page
  1. JavaScript Basics (Feb 19th, 2007, Week #2)
  2. PDF: 1 slide per page
  1. Ajax Frameworks and Toolkits (March 5th, 2007, Week #3)
  2. PDF: 1 slide per page
  1. Ajax Application Examples (March 12th, 2007, Week #4)
  2. 4258_ajaxexamples.zip (Unzip it in a directory of your choice and read lab document from <unzip-directory>/ajaxexamples/index.html to proceed)
  • Online lab document (This is the same document you will find in the hands-on lab zip file)
  • Homework (The homework is ready so feel free to submit homework anytime)
  1. Dojo Toolkit Basics (March 26th, 2007, Week #5)
  2. PDF: 1 slide per page
  1. Dojo Toolkit Advanced (April 2nd, 2007, Week #6)
  1. ProtoType (April 9th, 2007, Week #7)
  2. PDF: 1 slide per page
  1. JSON (April 23rd, 2007, Week #8)
  2. PDF: 1 slide per page
  1. Direct Web Remoting (DWR) (April 30th, 2007, Week #9)
  2. PDF: 1 slide per page
  1. Google Web Toolkit (May 14th, 2007, Week #10)
  2. PDF: 1 slide per page
  1. JavaServer Faces (JSF) and Ajax Integration (May 21st, 2007, Week #11)
  2. PDF: 1 slide per page
  1. DynaFaces (June 4th, 2007, Week #12)
  1. jMaki (June 11th, 2007, Week #13)
  2. PDF: 1 slide per page
  1. Web Application Frameworks and Ajax (June 25th, 2007, Week #14)
  2. PDF: 1 slide per page
  1. ZK Framework (July 2nd, 2007, Week #15)
  1. CSS (July 16th, 2007, Week #16)
  2. PDF: 1 slide per page
  1. JavaScript Best Practices (July 23rd, 2007, Week #17)
  2. PDF: 1 slide per page
  1. Phobos (Script-based MVC framework) (Aug 6th, 2007, Week #18)
  2. Portlet/Portals and Ajax - (Aug 13th, 2007, Week #19)
  3. Dissecting the Java BluePrints Petstore 2.0 Reference Application
  4. Ajax Design Patterns and Best Practices
  5. Programming Designs hosts for download over 40 Programming Ebooks, as listed below. These will give you knowledge and understanding of many programming languages, including C++, Java, Python, Perl, JavaScript, XML, Bash, Flash, and Visual Basic .NET. These ebooks are in zip, pdf, doc, chm, and rar formats.

   Ebooks from Progamming Designs
  6. IO Port Programming
   Game Scripting in Python
   Using Flash
   A Byte Of Pyhon
   Dive Into Python
   Non Programmers Tutotial For Python
   Using Components In FLash
   Oreilly VBScript In A Nutshell 2nd Edition
   Oreilly VB.Dot.NET Language In A Nutshell 2nd Edition
   Oreilly Perl Cookbook 2nd Edition
   Oreilly Practical Mod Perl
   OReilly Learning The BashShell 2nd Edition
   Addison Wesley Flash And XML A Developers Guide
   Addison Wesley C++ Network Programming Volume 1
   Oreilly Java Extreme Programming Cookbook
   Advanced Python programming
   Introduction to VisualBasic.NET
   Teach Yourself PHP MySQL & Apache In 24Hours
   Visual Basic 6 in 21Days
   Learn VB6
   Secure PHP Development
   MySQL Bible - PHP and MySQL
   Advanced PHP For Web Professionals
   Making Use Of PHP
   C++ Unleashed
   C++ Programming
   O'Reilly Learning Perl
   Perl in a Nutshell
   Teach Yourself perl in 21 Days
   Thinking in C++
   teach Yourself C++ in 21 Days
   Object Oriented Perl
   Thinking In C++ 2nd Edition Volume 1
   Thinking In C++ 2nd Edition Volume 2
   Javascript Language Reference
   Beginners Guide to CGI in Perl
   Bash Beginners Guide
   Advanced Bash-Scripting Guide
   O'Reilly Learning XSLT
   O'Reilly Cocoa in a nutshell
   O'Reilly Perl Cook book
   O'Reilly Python in a nutshell
   O'Reilly Learning Perl 2

  7. ۴۵۰کتاب الکترونیک در پوشه های زیر

  8.   -
   [  ] Awsome 3D Game Developments : No Programming Required.chm   115M
   [DIR] Bible/ - -
   [DIR] Database/   -
   [DIR] Java/ -
   [DIR] Linux/ -
   [  ] MIT.Press-Introduction.to.Algorithms.2nd.Edition.pdf 13M
   [  ] MIT.Press.2D.Object.Detection.and.Recognition.eBook-TLFeBOOK.pdf   7.2M
   [DIR] Macromedia/   -
   [DIR] Microsoft .NET/ - -
   [DIR] MyManual/   -
   [DIR] Networking/ -
   [DIR] OReilly/   -
   [  ] UML with Rational Rose 2002.pdf 9.2M
   [DIR] WEB/

  ۱۶ کتاب خانه

  Here are what I judge to be the Top 16 Programming Diggs for the previous 30 days, from digg.com. These cover lots are topics, inclu ding Ajax, CSS, Javascript, HTML and browsers, programming theorems, Java and Linux, tableless forms, technical ebooks, computer science books, web design, Ferret with Ruby on Rails, error messages, and C programming. Here they are:

  Tutorial: AJAX Made Easy
  A very simple tutorial explaining how to add AJAX functionality to your website with 3 easy steps. Helpful no matter what your technical expertise may be... from beginner to advanced. Take existing features on your site and modernize with this framework. Definitely time invested in this quality article.

  The (only) Ten Things to Know About CSS
  a one-page tutorial that demystifies the cryptic and cranky rules of CSS.CSS+Javascript power. Fancy menu
  When it comes to creating the navigation part of your Website, the first thing you might think of is an unordered list that you style as tabs. Tired of them? Want something new to impress your friends, while keeping it accessible and unbelievably lightweight? Try this script.  

  74 CSS Galleries ranked ...
  Who knew there were so many ... what a waste ... just check cssmania.com !! 

  Why HTML renders differently in different browsers
  A very thorough article about why browsers render HTML differently.

  3d graphics in JavaScript
  See a live demonstration of a 3d rendering system written entirely in JavaScript! 

  Programming Theorems
  "A list of rules I've come up with lately, based on my experience in programming." 

  Desktop Java and Desktop Linux: A Match Made in Heaven?
  Although the .NET vs. Java war is basically over for control of the Windows desktop, where .NET is sure to become the managed language of choice for new Windows desktop applications, there is a new battle brewing. That battle is for the Linux desktop.

  New startup Scribd "YouTube for documents" - Tons of free ebooks already
  These guys have a new embedded flash PDF player. If you upload your docs, they'll show you detailed stats on who's reading them, and a map showing where the viewers are from. There are a ton of free programming ebooks on the site, and since anyone can upload them, there are going to be a lot more.

  Tableless forms
  Learn by example how to create a tableless css form.  Classic Texts in Computer Science
  A great list of classic computer science texts. Featuring such geeky titles as 'Let's Build a Compiler' and 'A Universal Algorithm for Sequential Data Compression'.

  Community Driven Open Source Web Design
  The Open Design Community (TODC) is a group of Open Source Website Designers providing free web design templates helping to make the global internet a prettier place. Acts As Ferret Tutorial with Ruby on Rails - RailsEnvy.com
  A detailed tutorial which shows how to use Ferret, the full-text search engine, inside your Ruby on Rails Applications. 

  Are you a Programmer or a Coder?
  Are programmers or should we called them coders, the most neglected link in the Software Development Chain?Coders are like smart assembly line workers as opposed to programmers who are plant engineers. Programmers are the brains, the glorious visionaries who create things. 

  The importance of checking your error messages
  "Since my first web site in 1995, error messages have always been a frustration for me. Working with hundreds of developers over the years, the error messages can really put egg on your face when you go live. Many times there are swear words in them, they are not properly formatted, the non-english speaking coders show through."  

  C Is The New Assembly
  Short blog post arguing C maybe 'The new assembly'. I must say I agree. Interesting read, with some links for further reading

  آژاکس

  Amy Hoy at Slash7.com offers several excellent Ruby On Rails and Ajax Cheat Sheets, Presentations, and Articles. She will be adding to this section of her website and uploading more in the future for everyone to learn from and enjoy. These learning materials cover Ruby On Rails, JavaScript, Ajax, and Web 2.0.

  Articles:
  Really Getting Started In Rails
  What Goes Where in Rails
  Secrets of the Rails Console Ninjas

  Cheat Sheets (pdf format):
  RJS Demystified With Pretty Colors!
  Rails JavaScript Cheat Sheet (3 pages)
  Rails JavaScript Cheat Sheet (1 page)
  Scriptaculous Combination Effects Cheat Sheet
  What's Ajax? Cheat Sheet
  Form Helpers Cheat Sheet  - a Ruby on Rails. cheat sheet guide
  ActiveRecord Relationships Cheat Sheet  - a Ruby on Rails. cheat sheet guide
  What Goes Where? Cheat Sheet  - a Ruby on Rails. cheat sheet guide

  Presentation Slides:
  Presentation: When Interface Design Attacks!
  Presentation: User Experience, Pain-Free
  Presentation: JavaScript Boot Camp Tutorial
  Presentation: Getting Started with Ajax on Rails  (pdf slides)
  Presentation: Web 2.0 from the Ground Up  (pdf slides)
  Overcoming Scaffolding Addiction slides
  20 كتاب لينوكس

  Index of ebooks:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/

  100 Linux Tips and Tricks:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/100_linux_tips_and_tricks.pdf

  Benchmarks WP HP Oracle:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/Benchmarks_WP_HPOracle_FINAL.pdf

  LDAP Implementation HowTo::
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/LDAP%20Implementation%20HOWTO.txt

  Linux Administrator Guide 2:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/Linux%20Administrator%20Guide%202...

  Linux NetAdmin Guide:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/Linux%20NetAdmin%20Guide.pdf

  Linux Full Command Manual:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/Linux%20full%20command%20manual.p...

  Linux Complete Command Reference:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/LinuxCompleteCommandReference.pdf

  Linux PHP How To:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/LinuxPHPHOWTO.pdf

  Sams' Teach Yourself Linux In 24 Hours (pdf):
  tinyurl.com/dafvt

  Securing Optimizing Linux RH Edition v1.3:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/Securing-Optimizing-Linux-RH-Edit...

  Shell Programming in 24 Hours:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/Shell_programming_in_24_hours.pdf

  Unix Cook Book:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/UNIX%20Cook%20Book.pdf

  Unix System Administration Handbook:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/Unix%20System%20Administration%20...

  Complete Idiots Guide to Linux:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/completeidiotsguidetolinux.zip

  CV:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/cv.zip

  Firewalls Complete:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/firewallscomplete.zip

  Linux Administration:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/linuxadm.pdf

  Linux Administration 2:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/linuxadmin2.pdf

  Linux Complete.zip
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/linuxcomplete.zip

  Linux Full Command Manual:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/linuxfullcommandmanual.zip

  Linux Security:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/linuxsecurity.pdf

  MySQL Manual:
  mail.stibanas.ac.id/ebooks/mysql-manual.pdf

  Understanding IP Addressing:

  mail.stibanas.ac.id/ebooks/understandingipaddressing.zip

  Here are 18 CompTIA Certification Study Practice Exams, along with answers with their explanations. These cover most the the CompTIA certification exams, including A+, Network+, Server+, Security+, IT Project+, and Linux+.

  + نوشته شده در  شنبه 18 فروردین1386ساعت 19:8  توسط ناصر.ن.م | 

  برای خروج از حالت فشرده سازی یا دیکمپرس کردن فایل های Zlip می توانید از تابع زیر استفاده کنید :

  procedure DecompressStream (aSource, aTarget: TStream) ;
  var
  decompStream: TDecompressionStream;
  nRead: Integer;
  Buffer: array [0..1023] of Char;
  begin
  decompStream := TDecompressionStream.Create(aSource);
  try
  repeat
  nRead := decompStream.Read(Buffer, 1024);
  aTarget.Write (Buffer, nRead);
  until nRead = 0;
  finally
  decompStream.Free;
  end;
  end;

  نکته: استفاده از عبارت Uses ZLib فراموش نشود.

  مبنبعورودی های 82 دانشکده فنی اهر

  + نوشته شده در  شنبه 18 فروردین1386ساعت 10:52  توسط ناصر.ن.م | 
  قالب جدید چطوره

  حتمآ نظر بدین

  + نوشته شده در  پنجشنبه 16 فروردین1386ساعت 10:47  توسط ناصر.ن.م | 
  از نظرات ممنون

  پستهای ایراد دار اصلاح شد

  قالب اینجا بزودی عوض می شه

  به آرشیو سر بزنید

  + نوشته شده در  چهارشنبه 15 فروردین1386ساعت 10:57  توسط ناصر.ن.م | 

  View all the sub-categoriesMath Books   View all the sub-categoriesMiscellaneous View all the sub-categoriesIT References View all the sub-categoriesOther Book Sites View all the sub-categoriesIT Jobs View all the sub-categoriesFAQ**
    View all the sub-categories Special Topics   Open Source   Version Control   Signal Processing   Certificates   Neural Networks
    Game   Radio/RFID LDAP   Statistics   Probability   Operations Research   Science   More Special Topic BooksMore ..
    View all the sub-categories Computer Science   OS   Compiler   Parallel Algorithms   Complexity   Graph Theory
    Guide to Program   Computer Graphics   Languages   Hardware/PC   Human   Information Theory
    Numerical   Artificial Intelligence   Functional   OOD/OOP   Security   Cryptography   Architecture
    Electronics/Chips Design   Software Engineering   Computation   Guide to Computer Science   More Computer Science BooksMore ...
    View all the sub-categories Languages   Ada   Assembly   BASIC   C   C++   C#   COBOL   Fortran   Lisp   Misc
    ML   Objective Caml   Pascal   PERL   PHP   Programming Language   Prolog   Python   Ruby
    Scheme   Shell Scripts   Smalltalk   SQL   Tcl/Tk   TeX/LaTeX   UML   VHDL   XML   More Language BooksMore ...
    View all the sub-categories Java/J2EE   Core   Advanced   GUI   Servlet/JSP   J2EE/EJB   STRUTS   JSF   Spring/Hibernate
    Enterprise   Design Patterns   Build/Testing   Security   Distributed   Multimedia   J2ME   More Java/J2EE BooksMore ...
    View all the sub-categories Unix/Linux   Core Unix   Core Linux   FreeBSD   Security   Shell Programming   Networking
    Programming   Samba   System Admin   GUI   Regular Expressions   Text Editing   More Unix/Linux BooksMore ...
    View all the sub-categories Databases   Systems   SQL   Oracle   DB2   Sybase   MySQL   PostgreSQL   Misc   More Database BooksMore ...
    View all the sub-categories Web   Publishing   Programming   PHP   JavaScript, AJAX   (X)HTML, CSS   Site Design   More Web/Internet BooksMore ...
    View all the sub-categories Networking   Distributed   Networks   TCP/IP   Management   Programming   Internet   More Networking BooksMore ...
    View all the sub-categories Microsoft   .NET and C#   Programming   Applications What does the sign mean?

  همین جوری یه جا کندم آوردما!! از اینجا

  http://freecomputerbooks.com/

  + نوشته شده در  شنبه 11 فروردین1386ساعت 9:23  توسط ناصر.ن.م | 

  Thinking in C++, Volume 2: Practical Programming Final version

  Thinking in Enterprise Java

  Thinking in Patterns

  Thinking in Java, 3rd Edition

  Thinking in C++, 2nd edition, Volume 1

  Thinking in Java, 2nd edition

  Thinking in Java, 1st edition


   سی پلاس پلاس

  کد

  [  ] Borland.mac             01-Apr-2004 22:45     1k 
  [DIR] C01/                    01-Apr-2004 22:45      - 
  [DIR] C02/                    01-Apr-2004 22:46      - 
  [DIR] C03/                    01-Apr-2004 22:46      - 
  [DIR] C04/                    01-Apr-2004 22:46      - 
  [DIR] C05/                    01-Apr-2004 22:46      - 
  [DIR] C06/                    01-Apr-2004 22:46      - 
  [DIR] C07/                    01-Apr-2004 22:47      - 
  [DIR] C08/                    01-Apr-2004 22:47      - 
  [DIR] C09/                    01-Apr-2004 22:47      - 
  [DIR] C0B/                    01-Apr-2004 22:47      - 
  [DIR] C10/                    01-Apr-2004 22:47      - 
  [DIR] C11/                    01-Apr-2004 22:47      - 
  [  ] CodeWizard.mac          01-Apr-2004 22:45     1k 
  [TXT] CopyRight.txt           01-Apr-2004 22:45     3k 
  [  ] DigitalMars.mac         01-Apr-2004 22:45     1k 
  [  ] DigitalMars.mak         01-Apr-2004 22:45     1k 
  [TXT] License.txt             01-Apr-2004 22:45     3k 
  [  ] Metrowerks.mac          01-Apr-2004 22:45     1k 
  [  ] Microsoft.mac           01-Apr-2004 22:45     1k 
  [TXT] TESTHEADER_purge.cpp    01-Apr-2004 22:45     1k 
  [TXT] TESTHEADER_require.cpp  01-Apr-2004 22:45     1k 
  [DIR] TestSuite/              01-Apr-2004 22:46      - 
  [  ] edg.mac                 01-Apr-2004 22:45     1k 
  [  ] g++.mac                 01-Apr-2004 22:45     1k 
  [  ] makefile                01-Apr-2004 22:45     2k 
  [TXT] purge.h                 01-Apr-2004 22:45     1k 
  [TXT] require.h               01-Apr-2004 22:45     2k 
  [TXT] runall.sh               01-Apr-2004 22:45     1k 
  --------------آموزش-----------------C++-------------CPP

  [TXT] TicV2.html      2.4M

  amazon.de In C++ denken

  amazon.de Thinking in Java
  Bruce Eckel
  amazon.de In C++ denken . 2., reviedierte Aufl...
  Bruce Eckel
  amazon.de C++ Einführungskurs
  Bruce Eckel

  The C Programming Books ------- C# Programming Books

  ANSI/ISO C++ Professional Programmer's Handbook (Danny Kalev) [Mirror] [Mirror] [PDF] [PDF] Read editorial and user reviews, and details about the book at amazon.com.

  C/C++ Reference [Another] [Another] [PDF]----- C++ Annotations (Frank B. Brokken) [Mirror]

  C/C++ Reference Zone----------- C++ Essentials (S. Hekmat) [Source Code]

  Complete C++ Language Tutorial-------- Linkers and Loaders

  The ZooLib Cookbook (Michael D. Crawford)---- The C++ Course (Allen B. Downey)

  C++ GUI Programming with Qt 3, 464 pages, ©2004 (Jasmin Blanchette/Mark Summerfield) Read editorial and user reviews, and details about the book at amazon.com.

  Industrial Strength C++ (Henricson/Erik Nyquist/Ellemtel Utvecklings ) [Mirror]

  Thinking in C++, by Bruce Eckel, 2nd Edition, Vol. 1  [Mirror] [Mirror] [Mirror] [Mirror] [Download] [PDF] [PDF]

  Thinking in C++, by Bruce Eckel, 2nd Edition, Vol. 2 [Mirror] [Mirror] [Mirror] [Mirror] [Mirror] [Mirror] [Download]

  Applied C++: Techniques for Building Better Software ©2003 (Philip Romanik/Amy Muntz) Read editorial and user reviews, and details about the book at amazon.com.

  The Function Pointer Tutorials for C/C++ ------------ A Beginners C++ (Neil Gray)

  C++ Language Reference--------------------------- C++ Reference Guide (Danny Kalev)

  An Introduction to GCC: for the GNU Compilers GCC and G++ (Brian J. Gough, Richard M. Stallman) Read editorial and user reviews, and details about the book at amazon.com.

  C++ Wikipedia----------- Using C and C++ with Fortran------ C++ FAQ LITE

  Wireless Game Development in C/C++ with BREW ©2003 (R. Barbagallo) Read editorial and user reviews, and details about the book at amazon.com.

  Wireless Game Development in C/C++ with BREW ©2003 (R. Barbagallo) Read editorial and user reviews, and details about the book at amazon.com.

  C++: The Rule Of Three (by Valmont)--------- C++ Coding Standard Specification (PDF)

  Incompatibilities between ISO C and ISO C++ ----- C++ Programming for Scientists

  C++, A Dialog (Programming with the C++ Standard Library), by Steve Heller

  Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in C++ (Bruno R. Preiss) Read editorial and user reviews, and details about the book at amazon.com.

  Techniques for Scientific C++-- Phil Ottewell's STL Tutorial--- Debugging C and C++ Code in a Unix Environment

  C++ Standard Template Library (STL) Programmer's Guide [Mirror] [Mirror] [Mirror] [Mirror] [Mirror] [Mirror]

  Larch/C++ Reference Manual (G. T. Leavens)------ C++ Programming Tutorials

  An Introduction to the Imperative Part of C++ (R. Miller, D. Clark, B. White, W. Knottenbelt)

  C and C++ Style Guides ---- C++ Portability Guide (D. Williams)

  Introduction to Object-Oriented Programming Using C++ (Peter M? [Mirror] [Printing Version]

  An Introduction to C++ and Object Oriented Programming, (Ian D Chivers) January 1999

  Coronado Enterprises C++ Tutor, v 2.2 [Mirror] [Mirror]---- SUN C++ User's Guide

  C++ Neural Networks and Fuzzy Logic (V.B. Rao) Read editorial and user reviews, and details about the book at amazon.com.---- Optimizing C++

  C++ Network Programming, vol 2: Systematic Reuse with ACE Frameworks (D.C Schmidt) [Miror] [PPT] [vol 1] Read editorial and user reviews, and details about the book at amazon.com.

  Compilers and Compiler Generators: An Introduction with C++ (P.D. Terry) [Mirror] [PDF] [Homepage] Read editorial and user reviews, and details about the book at amazon.com.

  How to Think Like a Computer Scientist (C++ Version)---

  - Language Translation Using PCCTS and C++ (T. J. Parr)

  کتابو بیارم دم در خونتون نظر  می دین!!!---تعمیر شد

  + نوشته شده در  شنبه 11 فروردین1386ساعت 9:18  توسط ناصر.ن.م | 
  مركز سي پلاس

  http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B

  مركز پي اچ پي

  http://en.wikipedia.org/wiki/PHP

  جاوا

  http://en.wikipedia.org/wiki/Java_%28programming_language%29

  ++سي

  http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B

  كتاب خانه برنامه نويسي

  http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

  كتاب خانه فارسي ويكي پديا

  http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

   

  + نوشته شده در  جمعه 10 فروردین1386ساعت 10:55  توسط ناصر.ن.م | 
  [TXT] Adstuff.html            13-Jan-2001 13:52    28k 
  [TXT] AppendixA.html          13-Jan-2001 13:52   130k 
  [TXT] AppendixB.html          13-Jan-2001 13:52    30k 
  [TXT] AppendixC.html          13-Jan-2001 13:52    37k 
  [TXT] AppendixD.html          13-Jan-2001 13:52    20k 
  [TXT] Chapter01.html          13-Jan-2001 13:52   188k 
  [TXT] Chapter02.html          13-Jan-2001 13:52    85k 
  [TXT] Chapter03.html          13-Jan-2001 13:52   136k 
  [TXT] Chapter04.html          13-Jan-2001 13:52   131k 
  [TXT] Chapter05.html          13-Jan-2001 13:52    76k 
  [TXT] Chapter06.html          13-Jan-2001 13:52    96k 
  [TXT] Chapter07.html          13-Jan-2001 13:52    84k 
  [TXT] Chapter08.html          13-Jan-2001 13:52   136k 
  [TXT] Chapter09.html          13-Jan-2001 13:52   331k 
  [TXT] Chapter10.html          13-Jan-2001 13:52   100k 
  [TXT] Chapter11.html          13-Jan-2001 13:52   227k 
  [TXT] Chapter12.html          13-Jan-2001 13:52    75k 
  [TXT] Chapter13.html          13-Jan-2001 13:52   340k 
  [TXT] Chapter14.html          13-Jan-2001 13:52   188k 
  [TXT] Chapter15.html          13-Jan-2001 13:52   271k 
  [TXT] Contents.html           13-Jan-2001 13:52    47k 
  [TXT] DocIndex.html           13-Jan-2001 13:52   149k 
  [TXT] FrameContents.html      13-Jan-2001 13:52    47k 
  [TXT] FrameDocIndex.html      13-Jan-2001 13:52   150k 
  [TXT] Frames-expanded-TOC...> 13-Jan-2001 13:52     2k 
  [TXT] Frames.html 13-Jan-2001 13:52 2k

   Frontmatter.html        13-Jan-2001 13:52    30k 
  [TXT] Introduction.html       13-Jan-2001 13:52    50k 
  [TXT] Preface.html            13-Jan-2001 13:52    22k 
  [TXT] RevisionHistory.html    13-Jan-2001 13:52    10k 
  [TXT] SimpleContents.html     13-Jan-2001 13:52     3k 
  [TXT] TIJ2-Corrections.html   13-Jan-2001 13:52     4k 
  [TXT] STL.newbie.html         13-Jan-2001 13:52   164k 
  [  ] STL.newbie.ps 13-Jan-2001 13:52 365k 

  [TXT] stl.html                13-Jan-2001 13:52   164k 

  [  ] pers-stl.tar.gz         13-Jan-2001 13:52     6k 
  [  ] pstl-0.1.1.tar.gz       13-Jan-2001 13:52    26k 
  آموزش سی پلاس پلاس

  http://uic.rsu.ru/doc/programming/c++/STL.newbie/os_examples/

  آموزش پی تون

  Python Documentation

   

  آموزش روبی

  [  ] ProgrammingRuby-0.3a..> 25-Jan-2002 11:52   822k 
  آموزش كامل

  http://uic.rsu.ru/doc/programming/ruby/ProgrammingRuby/

  آموزش اين i18n

  http://uic.rsu.ru/doc/programming/i18n/gettext/

  بقيه

  + نوشته شده در  جمعه 10 فروردین1386ساعت 10:47  توسط ناصر.ن.م | 

  IT Certification Books
  http://hal.cs.tuiasi.ro/~denisb/ 2004-08-19
  http://bookshelf.sleepnet.net/files/ 2004-08-19
  http://micromus.starthotel.dk/cisco/Various%20Books/ 2004-08-19
  http://www.cnd-enterprise.com/ 2004-08-19
  http://www.math.hcmuns.edu.vn/Public/Guide/ 2004-08-19
  http://abel.sk.tsukuba.ac.jp/~janos/bookshelf/ 2004-08-19
  http://www.stevelacerda.hpg.ig.com.br/_Cisco/ 2004-08-19
  http://ftp.interlegis.gov.br/pub/interlegis/SIT/ 2004-08-19
  http://www.viacom.com.br/~silici0/ 2004-08-19
  http://ftp.cdut.edu.cn/pub3/uncate_doc/ 2004-08-18
  http://freebooks.by.ru/ 2004-08-18
  http://www.lubsecurity.org/texts/linux/ 2004-08-18
  http://www.celticrover.com/tig/ccna/ccnareviews.asp 2004-08-18
  http://users.utu.fi/sisasa/oasis/ 2004-08-17
  http://www.certifyexpress.com 2004-08-16
  http://www.studyhallsoftware.com 2004-08-10
  http://www.angelfire.com/ult/nineinnine/640-801v35.zip 2004-08-08
  http://www.practiceexams.net/ 2004-08-05
  http://www.ebookcn.net 2004-08-04
  http://www.dhruvaraj.com/main.htm 2004-08-02
  http://www.mcu.cz/atm/index.php 2004-08-02
  http://www.oopweb.com/ 2004-07-31
  http://www.parsian.net/set1252/pages/books.htm 2004-07-29
  http://studynotes.net/index.htm 2004-07-28
  http://www.certtutor.net 2004-07-28
  http://www.cbtnuggets.com/webapp/videos 2004-07-28
  http://www.itcertifer.com/download 2004-07-25
  http://131.128.51.37/se-lab-server.ddns.comp.nus.edu.sg/ebooks/ 2004-07-21
  http://www.2bcertified.net 2004-07-19
  http://download.chinaitlab.com/sort/11_1.htm 2004-07-19
  http://www.ebookcn.net 2004-07-18
  ftp://vhoang.myftp.org/ 2004-07-16
  http://ftp.cdut.edu.cn/pub3/uncate_doc/ 2004-07-14
  http://www.whizlabs.com 2004-07-13
  http://www.transcender.com 2004-07-13
  http://www.correctexams.com 2004-07-13
  http://www.netsupports.net 2004-07-11
  http://www.santoto.edu.co/mcse/index.php 2004-07-09
  http://www.thaifast.com 2004-07-09
  http://www.filibeto.org/sun/lib/ 2004-07-09
  http://www.hk8.org/old_web/ 2004-07-08
  http://www.certcity.net/download/ 2004-07-03
  http://santoto.santoto.edu.co/mcse/index.php?newlang=english 2004-07-03
  http://www.net130.com 2004-07-03
  http://www.trandumper.net 2004-07-03
  http://www.braindumps.com 2004-07-03
  http://www.mcsebraindumps.net 2004-07-03
  http://www.freebraindumps.com 2004-07-03
  http://www.intersoftlb.com/Ebook.aspx
  استفاده کنو نظر نده

  + نوشته شده در  جمعه 10 فروردین1386ساعت 8:6  توسط ناصر.ن.م | 
  سلام حتمآ با پست قبلي جيگرتون آتيش گرفت.حق دارين از نظراتون معلومه

  تو اين پست برنامه اي ميسازيم كه با جابه جا كردنش موقعيتش روي تيتر برنامه نوشته بشه

  اين برنامه بدون هيچ تايمري كار مي كنه و معقيت فرم رو ميگه

  يه پروژه خالي(به قول تركا كالاه)ايجاد كنيد ويه ماژول و يه فرم بهش اضافه كنيد

  كد مربوط به ماژول

  'API Types

  Public Type RECT
  Left As Long
  Top As Long
  Right As Long
  Bottom As Long
  End Type

  'API Constants
  Const WM_MOVING = 534
  Const GWL_WNDPROC = (-4)

  'API declarations
  Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32.dll" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nindex As Long, ByVal dwnewlong As Long) As Long
  Private Declare Function CallWindowProc Lib "user32.dll" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, ByVal hWnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As RECT) As Long
  Private Declare Function DefWindowProc Lib "user32.dll" Alias "DefWindowProcA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long

  Dim OldhWndProc As Long

  Private Function OnMove(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As RECT) As Long
  'Handle the OnMove event
  If uMsg = WM_MOVING Then
  'The form is moving!!
  Form1.Caption = "Left: " & lParam.Left & " ,Top: " & lParam.Top
  'Insert your code HERE
  End If
  'Call the old WindowProc
  OnMove = CallWindowProc(OldhWndProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam)
  End Function

  Public Sub InstallOnMovingEvent(frm As Form)
  'Install the new WindowProc - SubClassing
  OldhWndProc = SetWindowLong(frm.hWnd, GWL_WNDPROC, AddressOf OnMove)
  End Sub

  Public Sub RemoveOnMovingEvent(frm As Form)
  'Restore the original WindowProc
  SetWindowLong frm.hWnd, GWL_WNDPROC, OldhWndProc
  End Sub

  روي فرم دابل كليك كنيد هر چي نوشته پاك كنيد اينارو بنويسيد

  Private Sub Form_Load()
  InstallOnMovingEvent Me
  End Sub

  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  RemoveOnMovingEvent Me
  End Sub

  حالا برنامه رو اجرا بدين تكونش بدين و صفا كنيد

  من تو هرپست باد بگم نظر بدين.خوب نظر بدين ديگه

  + نوشته شده در  سه شنبه 7 فروردین1386ساعت 10:48  توسط ناصر.ن.م | 
  http://www.freesoft-board.to/archive/f-35-e-books-p-5.html

  http://www.freesoft-board.to/archive/f-35-e-books-p-2.html

  http://www.freesoft-board.to/archive/f-35-e-books.html

  1. Spanisch Lernen
  2. Regeln für das E-Book Forum - Bitte beachten !
  3. Porno-Ein Star packt aus! von Kelly Trump
  4. Sim Karte Knacken
  5. Confixx - ebooks
  6. ebook mix
  7. ICQ-Hacken Deutsch
  8. FTP Server Hacken
  9. Spiegel Special Buecher 2005
  10. pc tipp sonderheft
  11. PC Professionell 11/2005
  12. PC Tipp 2005 Kauf Sonderheft
  13. Playboy 06/07/08/09 und 10.2005 DEUTSCH
  14. Playboy November 2005 Engl.
  15. PCtipp 09/2005
  16. Spiegel 41/2005
  17. Macworld - November 2005 [ENG]
  18. PC GamesHardware 11.2005
  19. Playboy's College Girls - September, October 2005
  20. Playboy’s Playmate Review - September, October 2005
  21. PC Welt 11.2005
  22. Road and Track - November 2005
  23. Focus 40/2005
  24. Focus 40
  25. die perfekte liebhaberin e-book >dringend
  26. Reperatur Handbuch für smart 2
  27. FHM September 2005
  28. PC.Games.11-2005
  29. Playboy - October 2005 [EN]
  30. Hacking Bücher
  31. Sphare presents: Harry Potter und der Halbblutprinz
  32. Die 100 goldenen Hip-Hopper-Regeln!
  33. Ende
  34. anarchisten Kochbuch deutsch
  35. Jahresarchive
  36. Digital fotografieren surreal
  37. David Scherfgen 3D-Spieleprogrammierung - Modernes Game Design mit DirectX 9 und C++
  38. Handbuch für Blogger und Internet-Dissidenten
  39. bibel nach biff
  40. E-Books bez. Java (Anfänger)
  41. Bücher über albanien
  42. Spiele Film Technik Magazine
  43. Focus 38/2005
  44. Spiegel 38/2005
  45. GameStar 10/2005
  46. Playboy 10/05
  47. Green Line New 6 & Découvertes 4
  48. Skenderbeu
  49. Drei xXx E-Books
  50. Hacker Connection von Syngress Autorenteam
  51. The Story of Warez-Scene
  52. Ismail Kadare Die Festung
  53. Der Clan der Otori
  54. Asterix und der Kampf ums Kanzleramt
  55. Tintenherz
  56. Hackerbücher
  57. Haruki Murakami - Tanz mit dem Schafsmann
  58. jan van helsing - die innere welt-das geheimnis der schwarzen sonne
  59. Internet Professionall 08.05
  60. Adobe.Press.Adobe.Photoshop.CS2.Classroom.in.a.Boo k.May.2005.eBook-BBL
  61. Adobe.Press.Adobe.Creative.Suite.2.Classroom.in.a. Book.Jul.2005.eBook-BBL.GFX
  62. Die Drei ??? Und der riskante Ritt
  63. Adobe.Press.Adobe.Acrobat.7.0.Classroom.in.a.Book. Feb.2005.eBook-BBL
  64. redline workbook 9!
  65. Lebenslust v. Manfred Luetz
  66. Visual C# Grundlage und Profiwissen
  67. Playboy 2005 09 = Medizin für die Seele
  68. Das Assembler Buch
  69. Div. englische "BWL"-Werke
  70. Focus 37/2005
  71. Spiegel 37/2005
  72. BattleField2 Offizielles Lösungsbuch
  73. --->NEW PC Welt 10.05 + PC PC Professionell 10.05<--
  74. E-Book zu Gesangsunterricht
  75. Netzwerkbücher gesucht!
  76. Ninjitsu
  77. Windows XP perfektioniert
  78. Koerpersprache im Beruf
  79. Harry Potter und der Halbblutprinz auf deutsch Kapitel 01-27
  80. PC Games Hardware 2005 09
  81. Elektor Jahrgang 2004
  82. PC Professionell 2005 / 10
  83. Internet Professionell 10 / 2005
  84. Php 5 - Schnellübersicht
  85. Abap - Die Programmiersprache Zu Sap
  86. C++ programmierung
  87. C++ Programmieren mit Stil
  88. SAP (ABAP) -Grundlagen
  89. Gänsehaut bänder
  90. Zen-Kunst der Selbstverteidigung von Jae Hwa Kwon
  91. pc games
  92. Das Methusalem-Komplott, Frank Schirrmacher
  93. CHIP_2003_-_WinXP Tuning Part2
  94. Harry Potter und der Halbblutprinz Kapitel 14-Ende Perfekte Übersetzung
  95. PC Welt 10_2005
  96. Borland C++ Builder 6 (Enterprise) eBooks
  97. Pygmalion
  98. Suche Kurzgeschichte Saisonbeginn im internet zum lesen!
  99. Mix Ebooks
  100. The.Legend.of.Zelda.-.Ocarina.of.Time.Manga-ebook.German
  101. Der Spiegel 36/05
  102. Anbau von Hanfpflanzen
  103. Taz 03/09/2005
  104. Playboy College Girls - 08.2005 EN
  105. Mobile 09.2005
  106. Computer Gaming World September 2005
  107. Chip - Wireless professional 02-2005
  108. chip 10 2005
  109. PC Professionell 2005/09
  110. Mein eigener eBayShop
  111. c++ ebooks
  112. Roald Dahl
  113. Kamasutra Das Buch
  114. SELFHTML 8.1 - HTML-Dateien selbst erstellen
  115. Playboy 09.2005 Magazin
  116. Mario Barth ---> Deutsch Frau - Frau Deutsch
  117. 6000 Tipps für Windows
  118. Bauanleitung für LCD-Beamer
  119. Jan van Helsing - Wer hat Angst vorm schwarzen Mann
  120. Buch Java 2 in 21 Tagen
  121. Alraune 1 - 7
  122. Suche ein ebook zum E-Gitarrenbau
  123. Bravo Screen-Fun
  124. Harry Potter und der Stein der Weisen
  125. Sakrileg
  126. Klaviernoten zu Bad Day von Daniel Powter
  127. 78 MB Ebooks & Musiknoten
  128. Hunde-Rassen Bücher
  129. Biete Hörbücher von den 3 Frgezeichen
  130. PC.Magazin.09.2005-Die.dunkle.Seite.des.Web
  131. TRHCU presenz: So patcht man DSL auf Highspeed
  132. PC Welt 2005 09
  133. Chip 09/2005
  134. Der Spiegel 35/05
  135. Windows Server 2003 in 21 Tagen
  136. Harry Potter und der Halbblutprinz Kapitel 1-13 Perfekte Übersetzung
  137. Creative Live - 3D Magazin
  138. Playboy en. 09 2005
  139. "Der Schwarm" von Frank Schätzing
  140. Mens Health 8/05
  141. Sonic Seducer Ausgaben
  142. "The Zombie Survival Guide" von Max Brooks
  143. Microsoft.Windows.XP.Magazine.August.2005.PDF
  144. werden sie Unix Guru
  145. Ein Schönes BUch about php4
  146. HAckers Black book
  147. Dieter bohlen hinter den Kuliesen
  148. Dieter bohlen nichts als die wahrheit
  149. "Hacking-For-Dummies"
  150. 100 Linux tipps und tricks
  151. 44 Geheime Google Tipps
  152. Spiegel - Ausgabe 34/2005
  153. PC-Welt 09-2005
  154. Matador 2004 Ausgabe 10-11 Oktober-November [ Männer Magazin ]
  155. Sin City Comics
  156. Pommes Gutschein für Burger King
  157. °!°PC Zeitschriften 09.2005 SPeZiaL°!°--__--CHIP;GAMESTAR;PC_WELT;PC_Professionell...
  158. Alien 1-4
  159. Brockhaus -Merkwürdiges-Kurioses u. Schlaues
  160. Sudoku für Dummies
  161. E-Book über Samurais
  162. Biete CHIP 2005 09
  163. Der Perfekte Urlaubsfilm
  164. Terry Godkind - Schwert der Wahrheit
  165. [Biete] - Java Skritpum
  166. [Biete] - C Skriptum
  167. Eine allgemeine Einfuehrung in Linux.
  168. Harry Potter und der Halbblutprinz Deutsch
  169. backen mit hanf
  170. Volle Deckung Mr. Bush - Moore, Michael
  171. cctru pRe$ent$-->Tolkien SpeZiaL°°°°Alle 3 Bände +Der Kleine Hobit +Das Silmarillion
  172. cctru pRe$ent$-->Harry_PoTTer SpeZiaL°°°°ALLE !5! Bücher
  173. Guitarsongbooks
  174. PC.Games.09-2005.for Magazine
  175. Vegas 6 tutorial
  176. Calvin And Hobbes
  177. Cinema 4D 9 - Grundlagen und Workshops für Profis
  178. Alles zum Thema Film, Drehbücher und Co
  179. Biologie/Genetik
  180. playboy 5/2005
  181. Spiegel 34/05
  182. E-Book mixxor
  183. Windows Server 2003 for Dummies
  184. Cinema 4D 8.5 Anleitung [auf Deutsch]
  185. Deutsches Handbuch Rollercoaster Tycoon 3
  186. Neuste Screenfun
  187. Gamestar 05/2005
  188. Matador 2004 Ausgabe 8-9 August-September [ Männer Magazin ]
  189. PC Tipp 08 2005
  190. kampfsport e-books
  191. EBOOK zum Thema Kältetechnik
  192. Der Spiegel - The Germans
  193. Einsteigerkurs Flash MX
  194. Asiatische Kochbücher
  195. Ebook : Deutsch -türkisches Wörterbuch
  196. bukowski´s aufzeichnungen eines ausenseiters
  197. kaputt in hollywood - charles bukowski
  198. charles bukowski´s fickmaschine
  199. Morpheus - MatrixCode Buch
  200. Matador 2004 Ausgabe 6-7 Juni-Juli [ Männer Magazin ]
  201. Matador 2004 Ausgabe 4-5 April-Mai [ Männer Magazin ]
  202. Harry Potter 1-5, Bücher des Blutes 1-3, Neuromancer-Trilogie
  203. Sieben O'Reilly's Bücher zu Perl und Unix
  204. eBook - Wie verdiene ich durch Immobilien ein Vermögen
  205. Erotische Partnermassage - Zaubergriffe-(Ratgeber)
  206. Private Sex Magazine
  207. star wars - jedi padawan bd.4
  208. Das Grosse Kochbuch - 193 Rezepte
  209. mal wieder was mit hanf =)
  210. World of Warcraft Sonderheft von PC Games
  211. eBook mixx - 11x
  212. Spiegel 33/2005
  213. World of Warcraft Game Guide
  214. Das schwarze Auge - ja / nein
  215. E-Books über Kanjis
  216. Kampfsport E-Books
  217. Terry Pratchett-Scheibenwelt, 39 Stck.
  218. CCC - Das Chaos Computer Buch
  219. Pc Games 09
  220. etwas zum schlagzeug spielen lernen
  221. Dos Bücher
  222. Matador...Ausgabe egal
  223. Hackers Black Book
  224. Buch "Enigma" als PDF?
  225. GameStar 09 - 2005
  226. .:[Kleine e-B00k-SammlunG]:.
  227. ASM Ebook
  228. shea/wilson - illuminatus3 - leviathan
  229. shea/wilson - illuminatus2 - der goldene apfel
  230. shea/wilson - illuminatus1 - das auge der pyramide
  231. Masterminds of Terror
  232. PDF - Hypnose
  233. Unterwasser
  234. Chip 09/2005
  235. Windows 2003 Server Handbuch
  236. Izmir Übel - Das Kochbuch der Grausamkeiten
  237. PC Professionell 9/05
  238. Tanja´s Sex-Geschichten
  239. Das geheime Leben des Salvador Dalí
  240. Focus 32/2005
  241. Anleitung zum Krankfeiern
  242. Endlich Nichtraucher
  243. Tha Gangsta Guide
  244. Jan Van Helsing Special
  245. Ein paar E-Books
  246. Spiegel 32/2005
  247. Lou Paget - Der Perfekte Liebhaber (Sextechniken)
  248. Wie werde ich ein Hacker als PDF version
  249. Sex Geheimisse
  250. Aktfotoschule
  + نوشته شده در  دوشنبه 6 فروردین1386ساعت 23:32  توسط ناصر.ن.م | 
  جواب سوال دوست عزيزم رضا درمورد كد جاوا اسكريپت لينك باكس

  نام اين تگه MARQUEE مي باشد كه براي متن متحرك استفاده مي شود شكل اين تابع به شكل زير است

  <MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=3 scrollDelay=20 direction=up height=50 align="center">

  // ----نام تگه------كد توقف حركت ----------------كد اجراي لينك----------سرعت---------نرمي حركت-----جهت------ارتفاع منطقه حركت --نوع نمايش

  كدتوقف حركت:اين كد به مرورگر مي گويد كه وقتي موس روي لينك رفت حركت متوقف شود -در مورد حركت يك شعر يا متن غير لينك و غير اجرايي اين كد را استفاده نمي كنند

  كد اجراي لينك :اين كد هنگام كليك كاربر روي لينك اجرا مي شود و لينك انتخاب شده را جرا مي كند

  سرعت:اين گزينه سرعت حركت را بيان مي كند .براي مثال سرعت حركت 3 تقريبآ سريع و 2 متوسط استو4 سريع است .

  بيش از 4 توصيه نمي شود چون لينك ها خوانده نمي شوند مگر در جاهايي كه عرض كادر حركت زياد است مثل سر تيتر

  نرمي حركت:اين كد براي سرعت تازه سازي حركت استفاده مي شود واگر كم انتخاب شود باعث ايجاد حركتي نرم مي گردد براي اين مورد هم اكثرآ بين 20-10 را استفاده مي كنند

  ولي اگر مقدار زياد مثلآ 100 انتخاب شود باعث حركت قطعه قطعه مي شود.مثل تيك تيك ساعت.مقدار زياد براي اين گزينه حركت را خيلي زشت مي كند

  جهت:براي مقدار جهت مي توان عدد استفاده كرد يا نوشته نوشته هايي كه تعريف شده هستند

  Down(پايين)|Left(به چپ)|Right(به راست)|UP(به بالا)

  مقدار پيش فرض سمت چپ است .اعداد هم به ترتيب اعداد 1-4 هستند كه همين كارها را انجام مي دهند

  ارتفاع هم كه معلوم است براي تنظيم ارتفاع محدوده ي حركت است

  نوع نمايش هم مي تواند يكي از سه نوع زير باشد

  Absbottom(),absMiddle(),Baseline(),bottom(),texttop(),top()---Left(چپ چين),Right(راست چين),Center(وست چين)

  با كد </MARQUEE>پايان ان تگه را به مرور گر اعلام مي كنند

  تگه ي<MARQUEE>فقط هر چيزي راكه درونش باشد را جا به جا مي كند

  براي مثال

  <MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=3 scrollDelay=20 direction=up height=50 align="center">

  <a href="http://nasservb.blogfa.com" title="Larnning&FreeEbook">Larning&FreeEbook</a>

  </MARQUEE >

  نتيجه

  Larning&FreeEbook

  انواع مختلفي از كاربرد اين تگه را شما در همين وبلاگ مشاهده مي كنيد

  ساير پارامتر هاي اين تگه

  behavior-bgcolor-datafld-dataformatas-datasrc-hspace-lang-loop-truespeed-vspace-width

  عرض-فاصله عرضي- حركت يا توقف-تعداد تكرار -زبان-فاصله از بالا-.-.-.-رنگ پس زمينه-اسكرولي بودن

  نقطه ها به معني آرگومانهاي بانك اطلاعاتي است

  سوال داشتيد بپرسيد

  شاد پيروز و جاويد باشيد

  + نوشته شده در  دوشنبه 6 فروردین1386ساعت 19:34  توسط ناصر.ن.م | 
  سلام

  تا حالا زده بسرتون خودتون يه دكمه برا منوي استارت درست كنيد.مثلآ هر موقع برنامه ي شما

  اجرا مي شه دكمه استارت تغيير شكل بده !!نميشه؟بشين اينجا جايي نرو تابگم چجوري ميشه

  يه كادر عكس به فرم اضافه كنيد ويه عكس توش بندازيد.بعد يه تايمر به فرم اضافه كنيد

  خاصيتIntervalتايمر رو روي1 بزاريد بعد توابع زير رو در خط اول كد فرم بنويسيد

  Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
  Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
  Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function StretchBlt Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal nSrcWidth As Long, ByVal nSrcHeight As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
  Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long
  Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hdc As Long) As Long
  Private Const SRCCOPY = &HCC0020 ' (DWORD) dest = source
  Dim dsktp As Long, St As Long

  در ويداد فرم لواد كد زير روبنويسيد

  Dim Wind As Long 'Temporary hwnd holder'--Finding the SystemTray Window (hwnd)
  Wind = FindWindow("Shell_TrayWnd", "") '--Finding the Start Button Window (hwnd)
  Wind = FindWindowEx(Wind, 0, "Button", vbNullString)
  St = GetDC(Wind) 'Getting Start Button DC
  dsktp = GetDC(Picture1.hwnd)
  Timer1.Enabled = True

  بقيه اش رو وللش !!شوخي كردم بابا كجا مي ري!! در رويداد تايمر كنترل تايمر كد زير رو بنويسيد

  StretchBlt St, 0, 0, 100, 60, dsktp, 40, 1, 1, 40, SRCCOPY

  اين نظر كه يادت نمي ره.ايولا گل پسر !!زود باش دير ميشه ها

  + نوشته شده در  دوشنبه 6 فروردین1386ساعت 15:35  توسط ناصر.ن.م | 
  می خواستم بنر عوض کنم گفتم اول بپرسم نظرتون راجع به این بنر چیه

  بنر جديد

  + نوشته شده در  جمعه 3 فروردین1386ساعت 23:5  توسط ناصر.ن.م | 
  امروز یه فایل آپ کردم که با اون می تونید یه برنامه یا فایل دی ال ال رو باز کنید و ای  پی آی هاش رو بکشید بیرون .خیلی جالبه دانلو کنید حجمش هم کمه

  بعد از باز کردن برنامه از منوی فایل لواداكسپورت بزنيد و فايل رو انتخاب كنيد بعضي از فايل هارو باز نمي كنه ولي اكثر دي ال ال ها رو من با هاش باز كردم

  دانلود-14 كلو بايت

  نظر كه يادت نمي ره

  + نوشته شده در  جمعه 3 فروردین1386ساعت 10:43  توسط ناصر.ن.م | 
   
  صفحه نخست
  پست الکترونیک
  آرشیو
  عناوین مطالب وبلاگ
  درباره وبلاگ
  کتابخانه برنامه نویسان-VB6

  نوشته های پیشین
  آذر 1393
  آبان 1390
  خرداد 1390
  آبان 1388
  شهریور 1388
  خرداد 1388
  بهمن 1387
  آذر 1387
  آبان 1387
  مهر 1387
  تیر 1387
  خرداد 1387
  اردیبهشت 1387
  فروردین 1387
  اسفند 1386
  بهمن 1386
  دی 1386
  آبان 1386
  مهر 1386
  شهریور 1386
  مرداد 1386
  خرداد 1386
  اردیبهشت 1386
  فروردین 1386
  اسفند 1385
  بهمن 1385
  دی 1385
  آرشیو موضوعی
  وی بی
  دلفی
  کتاب الکترونیک
  پیوندها
  علي آقاي خودمون
  تكنولوژي اطلاعات
  ويژوال بيسيك فارسي
  نقدي بر وبلاگها
  پخش مستقيم فوتبال
  سي پلاس پلاس
  موبايل-ويدئو
  هوش مصنوعي
  محلی برای برنامه نویس های کوچک و بزرگ
  مجتبي
  طراحي و برنامه نويسي وب
  آموزش گام به گام ساخت بازی
  پار س کومش
  بهترین مجلات و کتب الکترونیک
  غروب سحر
  فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور گناوه
  میکسر یا تا بوده همین بوده
  اموزش تخصصي كامپيوتر
  University آموزشکده فنی رجایی کاشان
  تپش ثانیه ها
  اموزش سي پلاس حرفه اي (كنسول)
  گرين هورس
  انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه بیرجند
  شلوغ پلوغ(هنگامه)
  شبانه
  IT Ebook And Electronic Magazin-.Ruby.
  پايگاه برنامه نويسي
  كتابخانه
  free ebook download center
  IT WORLD
  کدرز هکر
  وب سایت خودم
   

   RSS

  POWERED BY
  BLOGFA.COM